2012-11-21

Pressmeddelanden

Stora Förnybarhetspriset 2012 till Tesla Motors

(English version below the Swedish).

Elbilsproducenten Tesla Motors är vinnare av Stora Förnybarhetspriset 2012. Priset delades ut på Svensk Vindenergis konferens, Vind – Förnybar framtid, och pristagaren körde elbil ända fram till scenen.

– Teslas mål är att påskynda världens övergång till elektrisk mobilitet med ett komplett utbud av prisvärda elbilar och vi är mycket stolta över att få Stora Förnybarhetspriset. Detta viktiga pris bekräftar att vår teknik är marknadsledande även när det gäller förnybarhet. Det säger Esben Pedersen försäljnings- och marknadsdirektör för Tesla Nordic, som åkte in i kongresshallen, i en Tesla Roadster, för att ta emot priset.

Stora Förnybarhetspriset delades ut av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, och motiveringen lyder:

Tesla Motors står för en mycket liten del av världens biltillverkning, men ingen annan tillverkare har på samma sätt gjort omställningen av transportsektorns energianvändning så attraktiv. Tesla tar också ett ansvar utöver det vanliga, genom att se till att deras elbilar kan snabbladdas med förnybar el. Tesla är en förebild för företag och entreprenörer världen över – Tesla har visat vägen.

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. IKEA var första pristagaren och följs nu av Tesla Motors.

– Tesla har gjort det attraktivt att välja elbilar, de tar ansvar för hur bilarna laddas och med sin nya Model S blir avgasfri bilism intressant för fler kundgrupper. Det inspirerar långt utanför bilmarknaden, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Länk till Stora Förnybarhetspriset

Foto: Esben Pedersen, Tesla Nordic och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Swedish Renewable Energy Award 2012 goes to Tesla Motors

Electric car manufacturer Tesla Motors is the winner of the Swedish Renewable Energy Award 2012 from the Swedish Wind Energy Association. The award was presented at the Vind conference in Stockholm, and the winner drove the electric car right up to the stage.

– Tesla’s goal is to accelerate the world’s transition to electric mobility with a full range of affordable electric cars, and we are very proud to win the Swedish Renewable Energy Award. This important price confirms that our technology is the market leader in terms of renewability, said Esben Pedersen, sales and marketing director for Tesla Nordic, who drove right up to the stage at the Stockholm International Fairs in a Tesla Roadster to receive the prize.

“The Swedish Renewable Energy Award was presented by the Swedish Minister for Information Technology and Energy, Anna-Karin Hatt. The Judges’ decision recognized their view that, although Tesla Motors accounts for a very small part of the world car production, no other manufacturer has made the transformation of the transport sector’s energy use so attractive and sought after. Tesla take responsibility for their products to a level far beyond the usual, by ensuring that their electric cars can be charged rapidly using renewable electricity. Tesla is a role model for companies and entrepreneurs worldwide – Tesla has shown the way.”

The Swedish Renewable Energy Award was instituted in 2011, with the aim of highlighting role models in business with an understanding of the need to use renewable energy and industry’s important role in this transition. IKEA was the first prize winner, and is now followed by Tesla Motors.

– Tesla has made it attractive to choose electric cars, they are taking responsibility for how the cars are charged and their new Model S will bring pollution-free motoring to new customer groups. Tesla inspires far beyond the automotive market, says Annika Helker Lundström, CEO of Swedish Wind Energy.

The beautiful prize, made of recycled glass, is designed by recycling artist Jonas Torstensson and aims to get the viewer to associate the wind in combination with sun and water.

For more information please contact:Annika Helker Lundström, CEO, Svensk Vindenergi, +46-70 699 41 85 Monica Bracco, communication and media, Svensk Vindenergi, +46-70 397 28