Svensk Vindenergi / Stort investerarintresse i vindkraft – idag

Stort investerarintresse i vindkraft – idag

Ny statistik visar att svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr och att beställningarna av ny vindkraft ökade under 2022 års sista kvartal. Men utbyggnadstakten avtar redan efter 2024. Sverige har just nu alla förutsättningar att möta det dubblerade elbehovet till 2035, men då måste Sverige behålla det goda investeringsklimatet. En orolig omvärld med högre inflation och politiska interventioner på marknaden står just nu för de största osäkerheterna, samtidigt som Sverige måste få på plats ny elproduktion snabbt.

Klimat- och energiomställningen i industri- och transportsektorerna går snabbt och myndigheterna spår en fördubblad elanvändning redan år 2035. Industrin förespråkar vindkraft eftersom den har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala. Svensk Vindenergis statistik visar att vindkraften byggs ut kraftigt och i hög takt fram till 2024, men därefter minskar takten.

Intresset att bygga vindkraft är mycket stort. Vindkraften skulle kunna ge ny elproduktion motsvarande tre gånger Sveriges totala elanvändning, fördelat under åren 2025-2035, förutsatt om alla de land- och havsbaserade vindkraftverken som idag är inne i miljöprövning får tillstånd i minst samma utsträckning som tidigare. Just nu byggs vindkraften ut som aldrig förr, men den dalar redan efter 2024 eftersom det saknas tillstånd. Om investeringsviljan i Sverige fortsätter hållas på en så hög nivå har vi just nu alla förutsättningar att möta det dubblerade elbehovet till 2035.

Sverige är fortsatt ett intressant land för vindkraftsinvesteringar, men vi ska inte ta det för givet. Det senaste året har varit minst sagt händelserikt. Det är viktigt att vi håller uppe den nuvarande utbyggnadstakten av vindkraften och då måste politiken agera nu. Skynda på tillståndsprocessen för både ny produktion och elnät, införa teknikneutrala incitament för att öka utbyggnaden och skapa långsiktighet för marknadsaktörer som vill verka i Sverige.

Erik Almqvist, ansvarig för elmarknad och elnät, Svensk Vindenergi

Under 2022 stod vindkraften för en femtedel av Sveriges elproduktion, 33 terawattimmar (TWh), och 2023 tillkommer vindkraftsproduktion som kan ge ytterligare 6 TWh el till nätet. Under andra och tredje kvartalen 2022 hade Sverige inga nya beställningar av vindkraftsturbiner. Siffrorna för 2022 års sista kvartal visar en liten uppgång: 20 turbiner på totalt 116 megawatt (MW). Samtidigt har resten av Europa haft ett tufft år: enligt WindEurope sjönk beställningarna för ny vindkraft i Europa med 47 procent under 2022.

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35