2011-04-13

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi uppmanar till tätare kontroller i elcertifikatsystemet

I samband med den planerade gemensamma marknaden för elcertifikat med Norge måste regeringen säkerställa balansen i systemet. Det menar branschorganisationen Svensk Vindenergi i ett remissvar som lämnats till Näringsdepartementet.

Det finns en stor osäkerhet kring hur mycket ny elproduktion som kommer att tillföras elcertifikatsystemet i form av norsk vattenkraft. Redan idag brottas systemet med överskott på elcertifikat som behöver justeras, säger Eric Birksten, Svensk Vindenergi.

Under elcertifikatsystemet inledande år uppstod ett stort överskott av elcertifikat. Överskottet har fortsatt att växa genom en lägre elanvändning än förväntat och en snabbare utbyggnad av förnybar elproduktion än i Energimyndighetens prognoser. Dessutom har många elcertifikat producerats genom att regelverket kunnat utnyttjas för att ge elcertifikat även vid mindre ombyggnationer, där det inte skett någon egentlig utbyggnad av elproduktion.

Svensk Vindenergi föreslår i sitt remissvar på Näringsdepartementet promemoria ”En ny lag om elcertifikat” införandet av tätare kontrollstationer och en möjlighet att tillfälligt höja eller sänka kvotplikten i systemet. Detta för att trygga en jämn utbyggnad av förnybar elproduktion till lägsta möjliga kostnad.

I ett elcertifikatsystem som är ur balans fungerar inte prisbildningen som tänkt. Det riskerar att leda till en kraftig inbromsning av utbyggnaden och i förlängningen till ökade kostnader för elkonsumenterna, avslutar Eric Birksten.

Remissvar
”En ny lag om elcertifikat” 

För mer information:
Eric Birksten, politik och samhällskontakter, tel 08-677 28 91, 070-871 17 12
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99