2009-02-05

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar energiuppgörelsen

– Kraftig utbyggnad av vindkraften resultat av Alliansens energiöverenskommelse

– Regeringen har motsvarat våra mycket högt ställda förväntningar. Så kommenterar Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi, energiöverenskommelsen. Det öppnar för omfattande investeringar och på sikt tiotusentals jobb inom vindkraften i Sverige.

Svensk Vindenergi har i kontakter med partierna länge argumenterat för fasta och långsiktiga spelregler för vindkraft. Bland kraven har funnits en högre ambition för utbyggnaden, ett förlängt elcertifikatsystem och särskilda satsningar på havsbaserad vindkraft.

Enligt uppgörelsen kommer dessa krav i mycket stor utsträckning att tillgodoses. Planeringsmålet på 30 TWh förnybar el till år 2020 innebär en rejäl ambitionshöjning jämfört med dagens mål på 10 TWh år 2015. I detta planeringsmål ingår också en satsning på havsbaserad vindkraft. För att möjliggöra utbyggnaden utvidgas systemet med elcertifikat så att utbyggnaden ska öka från 17 till 25 TWh. Denna ökning kommer till allra största del att utgöras av vindkraft. Slutligen höjs ambitionsnivån för andelen förnybar energi i stort från 49 till 50 % år 2020. Om en utbyggnad av kärnkraften skulle ske innebär detta att motsvarande mängd ny förnybar energi ska byggas.

– Vi har på varje punkt fått gehör för våra synpunkter. Det skapar framtidstro hos våra medlemmar och hos alla som är engagerade för en svensk vindkraftsutbyggnad. Dagens besked kommer att visa sig vara startskottet för en omfattande industrisatsning som kommer att ge mer än 10 000 nya jobb inom svensk vindkraftsindustri, avslutar Matthias Rapp.