2017-06-19

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar förslag om att slopa kommunalt veto mot vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår i en rapport till regeringen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar, det så kallade kommunala vetot, tas bort. Syftet är att göra beslutsprocessen mer förutsägbar och rättssäker. 

– Kommunernas veto har skapat stor osäkerhet för alla vindkraftsprojektörer så myndigheternas förslag är mycket efterlängtat. Nu hoppas vi att regeringen snabbt omsätter förslaget genom en lagändring, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten förslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i miljöbalken upphävs. Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan bestämmelsen och att kommunerna fortsatt kommer att ha ett fortsatt stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras.

– Självklart ska kommunerna ha en viktig roll i vindkraftsutbyggnaden, men med en tydligare tillståndsprocess skapas mer rättvisa villkor för de som utvecklar och investerar i vindkraft, säger Charlotte Unger Larson.

Enligt dagens regler om kommunal tillstyrkan kan kommunen lämna sitt avgörande avslag sent i planeringsprocessen. Det saknas även reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på och besluten går inte att överklaga i sakfrågan.

– Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och annan jämförbar verksamhet som kräver aktiv tillstyrkan av kommunen. Det är helt orimligt om vi ska kunna nå målet om ett helt förnybart elsystem till 2040, säger Charlotte Unger Larson.

Enligt förslaget kan lagförändringen kan börja gälla redan under 2018.

Läs Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rapport här.

Bakgrund

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har utvecklats, efter det att myndigheternas vägledning om kommunal tillstyrkan tagits fram. Myndigheterna har valt att utöka tidsperspektivet till att omfatta perioden från det att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes 2009. I uppdraget har även ingått att föreslå åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen, om myndigheterna bedömer att det finns behov av sådana.

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009, i samband med att kraven på detaljplan och bygglov för stora tillståndspliktiga vindkraftverk togs bort i plan- och bygglagen. Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra vindkraftverk bara får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja (tillstyrkt) till etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens inflytande över mark- och vattenanvändningen inte skulle minska när lagstiftningen ändrades.

Charlotte Unger Larson
vd
070-190 86 53
charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org