2014-02-12

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar förslag till nya kvoter i elcertifikatsystemet

I går presenterade Energimyndigheten sitt förslag till så kallade tekniska justeringar i elcertifikatsystemet för att korrigera för prognosavvikelser. Förslaget innebär förbättrade förutsättningar för att nå målet för förnybar elproduktion till 2020 utan att kostnaden för elkonsumenten ökar.

– Vi välkomnar Energimyndighetens förslag till justeringar av kvotkurvan. Det innebär att utbyggnaden av den förnybara elen kan fortsätta och att Sverige och Norges gemensamma mål kan nås, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Sedan 2012 har Sverige ett gemensamt stödsystem med Norge för utbyggnad av förnybar elproduktion som ger producenterna av förnybar el extra intäkter och kvoterna anger hur stor del av den el som handlas som ska vara förnybar. Därmed skapas en efterfrågan på mer förnybar elproduktion. Kvoterna sätts utifrån prognoser för bland annat elanvändningen och utfasning av kraftproduktion ur systemet.

Vid varje så kallad kontrollstation genomförs tekniska justeringar för att kompensera för prognosavvikelser från förra kontrollstationen och den här gången finns det tydliga avvikelser som har skapat ett överskott av elcertifikat. Enligt förslaget kommer kvoten från och med år 2016 att höjas med ca 9 procentenheter till 23 procent av den kvotpliktiga elanvändningen för att därefter i snitt ligga kring 26 procent fram till och med år 2020.

– Det är glädjande att Energimyndigheten föreslår justeringar för att snabbt återställa systemet till de ursprungliga förutsättningarna. Även om förslaget innebär ökade kostnader för elcertifikaten bedömer vi att den prispressande effekten på el som följer av ett ökat utbud av el leder till en minskad nettokostnad för elkonsumenten, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Energimyndighetens förslag till kvotjusteringar togs emot positivt av marknaden. Priset på elcertifikat steg under gårdagens handel från 17 till drygt 20 öre/kWh som en reaktion på förslaget.

Energimyndighetens förslag hittar du här.

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99