2011-07-01

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar proposition om smarta elnät

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens proposition om hur elkonsumenternas ställning på elmarknaden kan stärkas och vilka åtgärder som krävs för att smarta elnät ska kunna bli verklighet. Smarta elnät har en enorm potentiell samhällsnytta och det är hög tid att nu gå från ord till handling.

Det är angeläget att kraftfulla satsningar genomförs för att påskynda utvecklingen av smarta elnät. Vindkraften expanderar kraftigt och redan nu krävs stora investeringar i näten för att klara utbyggnaden. Under sommaren förväntas den rullande vindkraftsproduktionen att nå 5 TWh, vilket är en fördubbling på bara 1,5 år.

Med utbyggnaden av förnybar elproduktion ökar kraven på balanseringen mellan produktion och konsumtion i kraftsystemet. Samtidigt växer efterfrågan hos privatpersoner att både kunna påverka sin egen elräkning och själv bli producent av grön el. Dessa behov kan tillgodoses och dessutom bidra till ett lägre elpris genom så kallade smarta elnät.

– Genom timvis mätning av elförbrukningen och effektbaserade tariffer ökar möjligheterna för konsumenterna att påverka sina elkostnader, vilket i sin tur jämnar ut efterfrågan på el. På så sätt minskar behovet av kraftreserver, säger Mattias Wondollek, elnät och teknik, Svensk Vindenergi.

I propositionen framhålls att Sverige har goda förutsättningar för att vara ledande inom smarta elnät och att Sverige bör dra nytta av de möjligheter som skapas genom utvecklingen av smarta nät. En förutsättning är att koordinering och erfarenhetsåterföring kan ske mellan involverade parter och att det finns en handlingsplan som följs.

– Det är viktigt att en ensam aktör eller ett råd utses att ha det övergripande ansvaret för en handlingsplan för hur smarta elnät snabbt ska kunna kan bli verklighet. Nettodebitering, det vill säga att elhandels- och elnätsföretag kvittar uttagen och inmatad el när de fakturerar kunden är ett förslag som skulle underlätta för väldigt många att bli egna kraftproducenter, säger Mattias Wondollek.

– Flera elnätsföretag har infört egna modeller för nettodebitering i väntan på besked från regeringen, och nu vill man tillsätta ytterligare en utredning. Det bromsar upp utvecklingen och det är angeläget med en snabb lösning på frågan, avslutar Mattias Wondollek.

För mer information:
Mattias Wondollek, elnät och teknik, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 98, 070-164 44 51
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99