2008-04-29

Pressmeddelanden

Sverige behöver 20-dubbla vindkraftsproduktionen till år 2020

– Vi efterlyser omgående en revidering av elcertifikatsystemet och ett separat stödsystem för havsbaserad vindkraft. Detta tillsammans med nödvändiga förändringar i tillståndsprocessen möjliggör en utbyggnad om 25 TWh vindkraftsel till 2020, säger Matthias Rapp.

Svensk Vindenergi presenterar idag sin utredning om vindkraftens roll år 2020. Den visar att EU:s förnybarhetsmål och en stegvis introduktion av laddhybrider och elbilar kommer att ställa nya krav på Sveriges elproduktion. Lösningen är att öka vindkraftsproduktionen till 25 TWh 2020, varav ca 15 TWh på land och 10 TWh havsbaserad vindkraft.

För att klara den nödvändiga ökade utbyggnadstakten krävs en reform av dagens elcertifikatsystem. Med nuvarande kvotnivåer klarar Sverige inte EU:s förnybarhetsmål. Utredningen föreslår därför att kvotnivån fryses på ca 18,5 % från 2010 och framåt, istället för att sänkas som i dagens system. Därtill kommer den havsbaserade vindkraften att behöva ett separat stödsystem.

– Den föreslagna utbyggnadstakten är fullt realistisk, förklarar Matthias Rapp. I genomsnitt måste det byggas ca 700 MW per år till 2020 i Sverige. Det kan jämföras med flera EU-länder som idag har en utbyggnadstakt på långt över 1 000 MW årligen.

Utredare har varit Nils Andersson, regeringens utredare bakom nuvarande elcertifikatsystem. Utredningen har haft tillgång till en referensgrupp bestående av representanter från bl.a. bilindustrin, verkstadsindustrin, LO, Svenskt Näringsliv, finansiärer, vindkraftsbranschen, kraftbolagen och Svenska kraftnät.

Svensk Vindenergi är vindkraftens nya branschorganisation, som bildas genom en sammanslagning av VIP (Vindkraftens Investerare och Projektörer) och ViS (Vindkraftsleverantörerna i Sverige) som tidigare samarbetat under namnet Svensk Vindkraft. Förändringarna träder i kraft den 1 juli.