Svensk Vindenergi / Sverige kan få mer el snabbt – bara anläggningarna får tillstånd

Sverige kan få mer el snabbt – bara anläggningarna får tillstånd

Industrins klimatomställning och elektrifiering förutsätter en god tillgång på el till konkurrenskraftigt pris. Efterfrågan på el förväntas öka med över 50 procent från dagens 140 terawattimmar (TWh) till 220 TWh redan till år 2030. En ny rapport från Svensk Vindenergi visar att mycket landbaserad vindkraft skulle kunna byggas ut i närtid – om anläggningarna får tillstånd.

Svensk Vindenergis tillståndstatistik för landbaserad vindkraft första halvåret 2022 visar att antalet vindkraftverk som fått tillstånd och kan byggas minskar snabbt. Under första halvåret 2022 beviljades endast landbaserade 137 verk. För att bibehålla de senaste årens utbyggnadstakt om ca 7-8 TWh skulle 300 landbaserade verk behöva beviljas varje år.

Om vi ska lyckas med omställningen måste den förda politiken stå i proportion till omfattningen och hastigheten i förändringarna som behöver göras. Vår nya regering kommer att ställas inför frågan hur – inte om – klimatomställningen ska accelerera.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vindkraftens nytta måste vägas in i prövningen

Svensk Vindenergis nya statistik visar även att det vid halvårsskiftet fanns 892 landbaserade vindkraftverk som prövas av länsstyrelserna eller domstolarna, men som ännu inte har avgjorts. Dessa vindkraftverk skulle kunna täcka en fjärdedel av den ökade elbehovet till år 2030. De skulle också kunna stå för en sammanlagd investering på 67 miljarder kronor i svensk ekonomi. Men i tillståndsprövningen för nya vindkraftverk har myndigheterna ett allt för lokalt och smalt fokus.

Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer och domstolarna behöver vidga perspektivet och se längre än till vindkraftens möjliga lokala påverkan. Om man väger in att ny vindkraft kan bromsa klimatkrisen, bidra till industrins konkurrenskraft, minska våra grannars beroende av Ryssland och dämpa elpriserna kan fler vindkraftverk kunna få tillstånd.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Utöver den landbaserade vindkraften finns ett stort antal havsbaserade vindkraftsprojekt som just nu tillståndsprövas. Dessa projekt skulle tillsammans kunna ge cirka 67 TWh – förutsatt att de får tillstånd. Bara de projekt som ligger på regerings bord skulle kunna stå för en sammanlagd investering på över 400 miljarder kronor. 

Svensk Vindenergi har förslag som kan underlätta och snabba upp den nödvändiga utbyggnaden:

  • Utfärda nya myndighetsinstruktioner till relevanta myndigheter som klargör att klimatmålen och klimatlagen är prioriterade.
  • Följ REPowerEU, EU:s plan för att göra unionen oberoende av ryska fossila bränslen. Genom att ändra lagstiftningen till att omfatta både elproduktion och elnät behöver den som söker tillstånd bara en kontaktpunkt. Sätt en tidsgräns för tillståndsförfarandet till högst två år för nya anläggningar och ett år för s.k. repowering, att bygga nytt på mark som har ett tillstånd sedan tidigare.
  • Inför ett teknikneutralt ekonomiskt incitament för kommuner att medverka till utbyggnad av elproduktion som bidrar till att nå Sveriges klimatmål.
  • Justera miljöbalken enligt förslag från Klimaträttsutredningen så att vikten av att begränsa klimatpåverkan framgår tydligt i miljöbalkens portalparagraf.
  • Fatta snabba och positiva beslut om tillstånd för de havsbaserade vindkraftsprojekt som ligger på regeringens bord.

Fördjupning

Svensk Vindenergis tillståndsstatistik för landbaserad vindkraft första halvåret 2022 (pdf)

Bakgrund

EU vill införa kortare ledtider för elproduktion och elnät (nyhet, 6 juni 2022)

EU:s rättsdatabas: RePowerEU

Riksdagen: Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi

Kontakt

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi, tel: 070-972 54 37

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, tel: 070-164 44 53