Svensk Vindenergi / Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Vindkraftmarknaden i Sverige 2021 öppnade starkt. Nya kontrakt motsvarande nästan 1000 MW och investeringar till ett värde av 10 miljarder tecknades under årets första kvartal. Men just nu säljs det vindkraftsprojekt i högre takt än nya tillstånd beviljas. Branschorganisationen Svensk Vindenergi varnar för risken att utbyggnaden på sikt kan bromsas upp.

– Det finns två samtidiga berättelser i det här kvartalets statistik. Dels visar det på Sveriges bibehållna attraktionskraft som investeringsmiljö och att vi är ett land som har tillräckligt förtroende för att attrahera kapital som bygger svensk energiinfrastruktur. Dels ser vi samtidigt en annalkande brist på byggbara projekt på grund av att allt färre miljötillstånd beviljas, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

De nya vindkraftverken byggs i första hand i norra Sverige. Svensk Vindenergis ny statistik visar att hela 75 procent av den nya vindkraftskapaciteten tillkommer i elområdena SE1 och SE2. Branschorganisationens kortsiktsprognos revideras inte nämnvärt – år 2024 kommer vindkraften att producera 49 TWh.

– I det här kvartalets statistik har vi tittat lite mer på fördelningen av utbyggnaden över elområden, där norra Sverige fortfarande tilldrar sig de största investeringarna. Om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt uppskattar jag att vi innan 2030 kan se ytterligare investeringar i den svenska vindkraften motsvarande omkring 100 miljarder kronor. Men den stora potentialen hålls tillbaka av Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner, kommunernas vindkraftsveto och långdragna tillståndsprocesser, säger Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi har låtit göra en statistisk granskning av alla beslut i tillståndsärenden sedan 2014. Granskningen visar att endast 41 procent av de ansökta verken har beviljats tillstånd och att trenden är nedåtgående. För att öka tyngden för vindkraften i tillståndsprövningen, föreslår Svensk Vindenergi att miljöbalken justeras så att klimatnyttan som vindkraften bidrar med får större tyngd när den vägs mot andra intressen.

– Hela Sveriges näringsliv är överens om att mer el kommer att behövas i framtiden. Att uppdatera miljöbalken vore ett viktigt steg för att bevara Sveriges attraktionskraft gentemot investerare och samtidigt säkerställa att vi kan hålla en hög omställningstakt framöver, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis statistik och prognos baseras på uppgifter hämtade från turbintillverkare och projektutvecklare på den svenska vindkraftsmarknaden. Prognosen har historiskt haft mycket god träffsäkerhet.

Se statistik och prognos. 

________________________________

För mer information:
Daniel Kulin, strategisk analytiker, Svensk Vindenergi
Tel: 076-833 07 77
E-post: daniel.kulin@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org

________________________________