Svensk Vindenergi / Tillståndstider för vindkraft ökar trots flera enkla lösningar

Tillståndstider för vindkraft ökar trots flera enkla lösningar

Industrins elektrifiering är möjlig om vindkraften fortsatt byggs ut i samma takt som idag. Men utbyggnadstakten ser ut att minska efter 2025. Svensk Vindenergis statistik över ledtiderna för miljötillstånd för vindkraft visar att det tar allt längre – och för lång – tid att komma igenom tillståndsprocessen. Vindkraftsbranschen har förslag för hur tillståndstiderna kan kortas.

Sveriges goda tillgång till el med konkurrenskraftigt pris har lockat hit enorma industriinvesteringar för tillverkning av battericeller, fossilfritt stål och elektrobränslen. Detta är satsningar som ger många och långsiktiga svenska industrijobb. Omställningen går mycket snabbt: redan 2030 har industrins elbehov ökat med 70 terawattimmar (TWh). Vindkraften kan möta industrins ökade elbehov förutsatt att vindkraftsutbyggnaden fortsätter i dagens takt.

Just nu pågår den snabbaste utbyggnaden av elproduktion i Sverige – någonsin. Fram till år 2025 ökar vindkraften med i snitt 5,5 TWh per år. Den är till och med snabbare än den historiskt snabba utbyggnaden av kärnkraften på 4,7 TWh per år under 70- och 80-talen. Vindkraftsutbyggnaden skulle behöva fortsätta i minst samma takt som idag även efter år 2025 men tyvärr ser takten ut att minska. Det tar lång tid och är onödigt byråkratiskt att få tillstånd för ny elproduktion.

Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergis nya statistik över tillståndstiderna för landbaserad vindkraft i Sverige 2014– (juni) 2023 visar att tillståndsprocessen är mer än dubbelt så lång som EU:s förnybarhetsdirektiv kräver, vilket är 24 månader. Processen är nästan 3,5 gånger så lång om ärendet överklagas till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Svensk Vindenergis förslag för att korta tillståndstiderna

Svensk Vindenergi anser att regeringen bör tillföra resurser till myndigheter, länsstyrelser och domstolar, och att regeringen kombinerar de ökade medlen med återrapporteringskrav på att ledtiderna för miljötillståndsprocesserna kortas. De ökade medlen till Försvarsmakten och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör även vara avsatta specifikt för hanteringen av hinderremisser resp. undersökningstillstånd.

Åtgärder som regeringen kan genomföra direkt utan utredningar, remissomgångar och riksdagsbeslut:

  • Tydliggöra myndigheternas roll och ansvar för att främja utbyggnaden av elproduktion och elnät, med sikte på att nå Sveriges klimatmål, genom att uppdatera samtliga myndigheters instruktioner. Detta gäller särskilt instruktionerna till Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket resp. Havs- och vattenmyndigheten.
  • Uppdatera Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Förordningsändringarna ska leda till att vindkraftsprojektörer som ansöker om miljötillstånd endast har en kontaktpunkt under tillståndsprocesserna samt att tillståndsförfarandet får ta max 24 månader för ny elproduktion, inklusive elnät.

Åtgärder där Svensk Vindenergi bedömer att det finns en bred polisk enighet om i riksdagen: 

  • Tidigarelägga kommunal tillstyrkan av vindkraft
  • Införa ekonomiska incitament för kommuner att medverka till utbyggnaden av elproduktion
  • Införa parallell prövning av miljötillstånd och nätkoncession

Fakta om tillståndstiderna för landbaserad vindkraft

Tillståndsprocessen för en vindkraftspark är sammanlagt 55-61 månader:

  • 17 månader från samråd till inlämnad ansökan. Detta förutsätter kommunal tillstyrkan, dvs. att kommunen inte lägger in sitt veto mot att projektet ska miljöprövas av länsstyrelsen.
  • 26 månader från att ansökan lämnats in till att länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD) fattar sitt beslut.
  • 12-18 månader för elnätskoncession (tillstånd för att ansluta till elnätet) hos Energimarknadsinspektionen. Denna process kan inte påbörjas innan projektet har fått miljötillstånd.

Tillståndsprocessen förlängs till totalt 83 månader om ärendet överklagas hela vägen till högsta instans:

  • 14 månader från MPD:s beslut till beslut i Mark- och miljödomstolen (MMD)
  • 14 månader från MMD:s beslut till beslut i Mark- och miljööverdomstolen

Fakta om tillstånd för förnybar elproduktion inom EU

Artikel 16 i EU:s förnybarhetsdirektiv anger bl.a. att tillståndsförfarandet får vara i max 24 månader för ny (förnybar) elproduktion, inklusive tillstånd för anslutning till elnätet. I Sverige regleras detta genom Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Förordningen trädde i kraft den 15 juli 2021 men den anger ingen samlad tidsfrist för tillståndsprocessen. Tidsfrister för ansökan om nätkoncessionen omfattas inte av förordningen.

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35