2017-02-28

Pressmeddelanden

Välkommet besked om fastighetsskatt för vindkraften

Fastighetsskatten för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent – inte 0,5 procent – av taxeringsvärdet. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Nämnden går därmed emot tidigare ställningstaganden från Skatteverket. 

– Beskedet att den lägre skattesatsen om 0,2 procent ska gälla för vindkraft är mycket välkommet. Fastighetsskatten är en stor kostnadspost och med dagens låga priser på elcertifikat finns inga marginaler för en högre beskattning av vindkraften, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes den 1 januari 2007 från 0,5 procent till 0,2 procent av taxeringsvärdet. Detta eftersom vindkraften ansågs missgynnas i förhållande till andra energianläggningar, eftersom vindkraften inte kan producera energi kontinuerligt.

Skatteverket har i två ställningstaganden publicerade under våren 2015 redogjort för sin uppfattning att den lägre skattesatsen för vindkraft kan vara ett statligt stöd och att skattesatsen därför under vissa förutsättningar ska beräknas till 0,5 procent av taxeringsvärdet.

– Med en skattesats om 0,2 procent blir den faktiska skatten, när man räknar per producerad kilowattimme, inte lägre än för kärnkraft eller annan elproduktion, säger Charlotte Unger Larson.

Samtidigt med att skattesatsen sänktes infördes ett nytt stycke i lagen om fastighetsskatt. Där framgick att den sänkta skatten kan utgöra ett statligt stöd av mindre betydelse och omfattas av EU-rätten. Frågan som varit föremål för Skatterättsnämndens prövning är hur detta stycke ska tolkas.

Enligt Skatterättsnämndens mening framgår det klart av ordalydelsen i lagen om fastighetsskatt att fastighetsskatten för vindkraftverk ska beräknas 0,2 procent av taxeringsvärdet. Tillägget i det nya stycket medför ingen annan bedömning eftersom det endast innehåller en upplysning om att den lägre fastighetsskatten kan utgöra ett stöd av mindre betydelse som får genomföras enligt EU-rätten.

Förhandsbeskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen av Skatteverket.

Läs mer om förhandsbeskedet på Svensk Vindenergis hemsida.

Läs hela Skatterättsnämndens förhandsbesked här.

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Tel 070-190 86 53, E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org