2017-03-03

Pressmeddelanden

Välkommet förslag om korrigering av obalanser i elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag för att möjliggöra snabbare korrigeringar av obalanser i elcertifikatsystemet om exempelvis elanvändningen ändras. Förslaget överlämnades av regeringen till Lagrådet under gårdagen.

– Vi har länge efterfrågat tätare uppföljning och snabbare justeringar av de obalanser som uppstår i elcertifikatsystemet och det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschens behov. Med en bättre balans på marknaden blir prissättningen mer rättvis för elproducenterna, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Genom att flytta de så kallade kvoterna, som styr efterfrågan på elcertifikat, från lagen om elcertifikat till förordningen om elcertifikat, förenklas processen för tekniska justeringar. Det är justeringar som inte påverkar utbyggnadsmålet och därför inte är av politisk karaktär, men som behövs för att kompensera för exempelvis felaktiga prognoser över elanvändningen. Sådana justeringar ska dessutom göras oftare, minst vartannat år, och framräknade obalanser ska fördelas ut på kvoterna under en kortare period än hittills.

– Dagens stora överskott på elcertifikat har pressat ner priset på elcertifikat till historiskt låga nivåer och förslaget minskar risken att en liknande situation uppstår igen. Men med det akuta läget i elcertifikatsystemet måste även tidigare uteblivna justeringar genomföras snabbt, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

När den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden inleddes 2012 hade Sverige med sig ett överskott på 8,8 miljoner elcertifikat in i systemet. Överskottet berodde nästan helt på felaktiga prognoser över elanvändningen. Energimyndigheten valde att vänta med att fördela ut justeringen till efter 2020, för att undvika risk för brist på certifikat. I dagsläget är överskottet uppe i 11,6 miljoner certifikat.

– De extremt låga priserna på elcertifikat gör det mer angeläget än någonsin att tidigarelägga justeringen av det historiska överskottet. Vårt förslag är att hälften av justeringarna läggs på 2018 och resterande del på 2019 – 2020, säger Mattias Wondollek.

Läs mer om Lagrådsremissen på regeringens hemsida.

 

För mer information:
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53, charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

 Mattias Wondollek, Elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51, mattias.wondollek@svenskvindenergi.org