Svensk Vindenergi / Vindkraft för 400 miljarder – men rekordlåg andel fick tillstånd

Vindkraft för 400 miljarder – men rekordlåg andel fick tillstånd

Rekordlåga 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades slutligt tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021. Det visar en ny studie från Svensk Vindenergi, utförd av Westander Klimat och Energi.

Statistik om tillstånd för vindkraft 2014-2021, inklusive länsvisa uppgifter

Studien gäller vindkraftsansökningar 2014-2021 som beslutats i första instans och slutligt avgjorts eller återkallats. Den omfattar 276 ansökningar för landbaserad vindkraft med tillsammans 5 455 verk, motsvarande investeringar på över 400 miljarder kronor och 125 terawattimmar (TWh) elproduktion, givet att samtliga verk fått tillstånd och byggts med den teknik som är aktuell i dag.

Investeringar räknas ut genom att multiplicera antalet landbaserade verk med 75 miljoner kronor. Elproduktion (TWh) räknas ut genom att multiplicera antalet landbaserade verk med 0,023.
Som jämförelse använder Sverige i dag totalt 140 TWh.

– Marknadens intresse att bygga vindkraft är mycket stort, men samtidigt har det blivit allt svårare att få tillstånd. Den negativa utvecklingen kring tillstånden behöver vändas omgående. Vi måste ta tillvara potentialen och intresset som marknaden visar upp. Det är en fråga om att skapa klimatnytta och att stärka svensk konkurrenskraft, säger Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi.

För att möta det ökade elbehovet behöver det installeras cirka 280 nya vindkraftverk om året. Under 2020 beviljades 64 vindkraftverk. Under 2021 beviljades 130 vindkraftverk medan 454 verk inte fick slutligt tillstånd. Andelen landbaserade vindkraftverk som beviljades tillstånd var rekordlåga 22 procent.

Tabell över andelen beviljade ansökningar för landbaserad vindkraft mellan 2014 och 2021

– Det som stoppas är elproduktion som skulle kunna vara på plats inom 2-4 år. Det finns ingen annan storskalig elproduktion som kan tillkomma i det tidsperspektivet och bidra till den nödvändiga elektrifieringen, klimatomställningen och frigörelsen från rysk gas och olja, säger Daniel Badman.

Av de 454 verken som inte fick tillstånd under år 2021 stoppades 170 verk av det kommunala vetot innan miljöprövningen kunde fullföljas. Av de 284 verk som kom vidare till miljöprövningen stoppades 139 verk av rennäring och 67 verk av artskydd/naturvård.

– Regeringen bör snarast lägga fram förslag om att den tillkommande elproduktionens klimatnytta ska viktas tyngre i miljöprövningen, säger Daniel Badman.

När det gäller havsbaserad vindkraft så har 7 ansökningar med tillsammans 897 vindkraftverk avgjorts under perioden. 1 ansökan med 50 vindkraftverk fick tillstånd. Utöver detta finns 10 ansökningar med tillsammans cirka 850 vindkraftverk som ännu inte avgjorts.

Ytterligare fakta gällande landbaserad vindkraft hela perioden 2014-2021
• Av totalt 5 455 ansökta verk har 45 procent beviljats, 38 procent avslagits, 11 procent återkallats och 7 procent reducerats efter ansökan lämnades in.

• Av verken i nya ansökningar beviljades 44 procent och av verken i ändringsansökningar beviljades 55 procent.

• Av de beviljade verken ligger 68 procent norra Sverige (elområde 1 och 2) medan 32 procent ligger i södra Sverige (elområde 3 och 4).

• Av samtliga beslut i miljöprövningsdelegation (MPD) gick 58 procent vidare till mark- och miljödomstol (MMD) och 13 procent gick därefter vidare till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Andelen tillståndsgivna verk minskades av domstolarna.

För mer information, kontakta:
Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor
Telefon: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org