2011-03-22

Pressmeddelanden

FN:s Världsvattendag – Vindkraft kan lindra vattenbrist

Vindkraft använder mindre vatten än nästan något annat kraftslag. Varje modernt vindkraftverk kan spara nästan 17 miljoner liter vatten jämfört med elproduktion från kärnkraft och fossila bränslen. 

FN uppmärksammar i dag stort att den globala vattenbristen kommer bli en av de största utmaningar som världen står inför. På många platser i världen kommer vattenbrist att få katastrofala konsekvenser och situationen förvärras ytterligare av de pågående klimatförändringarna. 

– Den globala energisektorn är den största industriella vattenanvändaren i världen. Vindkraften kan göra en betydande skillnad när det gäller att använda världens värdefulla vattenresurser på ett mer hållbart sätt, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraftstillverkaren Vestas har presenterat en studie som jämför hur mycket vatten olika kraftslag behöver för att producera el. Kärnkraften anges behöva 2 700 liter per MWh och kolkraft med koldioxidavskiljning 3 200 liter per MWh. Vindkraft kräver i princip inget vatten alls och kan därmed spara cirka 3 000 liter vatten per MWh producerad el, jämfört med elproduktion från fossila bränslen och i kärnkraftverk. Ett modernt vindkraftverk på 2 MW kan alltså spara nästan 17 miljoner liter vatten.  

– Utbyggnad av vindkraft är ett effektivt sätt att reducera användningen av vatten i energisektorn. Genom en storskalig global utbyggnad av vindkraften kan de begränsade vattenresurserna användas till mer produktiva ändamål som till exempel produktion av livsmedel, säger Annika Helker Lundström.

Omkring 40 procent av världens befolkning bor redan i områden som lider av svår vattenbrist och ökad efterfrågan på el kommer att göra situationen än mer akut.  Om utvecklingen fortsätter kommer efterfrågan på färskvatten att överstiga tillgången med 40 procent redan år 2030.

– Många områden som lider av vattenbrist idag eller riskerar att drabbas av vattenbrist i framtiden har ofta också goda förutsättningar för vindkraft. Medvetna satsningar på vindkraft innebär således inte bara klimatmässiga och ekonomiska vinster, utan bidrar också till att bevara världens knappa vattenresurser, avslutar Annika Helker Lundström.

Ladda ner Vestas rapport

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Erik Birksten, politik och samhällskontakter, tel 08-677 28 91, 070-871 17 12
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99