Svensk Vindenergi / Vindkraft och försvar behöver samexistera

Vindkraft och försvar behöver samexistera

Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi.

Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft

– Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en decentraliserad elförsörjning och underlättar för Europa att bli oberoende av rysk gas och olja. Försvarsmakten behöver i större utsträckning bidra till ny havsbaserad vindkraft. I andra länder kan försvar och vindkraft samexistera, och det måste vara möjligt även i Sverige, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Sammantaget har Försvarsmakten i sina yttranden sedan 2017 avstyrkt 3 128 vindkraftverk (89 procent), motsvarande en potentiell elproduktion på 180-200 terawattimmar, TWh. Det kan jämföras med att Sverige i dag använder totalt 140 TWh.

Andelen tillstyrkta vindkraftverk, 11 procent, motsvarar 387 vindkraftverk*. Av dessa har 6 av 7 parker fått avslag senare i tillståndsprocessen av andra skäl (kommunal tillstyrkan och miljöskäl).

Försvarsmakten är en av de myndigheter som regeringen nyligen gett i uppdrag att möjliggöra 90 TWh havsbaserad vindkraft, utöver de 30 TWh som redan nu ryms i havsplanerna. Myndigheten har också i uppdrag att ”utveckla förmågan till tidig dialog och samverkan med relevanta myndigheter och organisationer i planerings- och prövningsprocesser för förnybar energiproduktion”.

Klimatpolitiska rådet anger i sin senaste årsrapport att de tydligaste bristerna i dagens politik för fossilfri elektrifiering gäller institutionella hinder, ”exempelvis regeringens styrning av myndigheterna”.

– Vi föreslår att regeringen snarast ändrar i Försvarsmaktens instruktion så att myndigheten får i uppdrag att underlätta utbyggnaden av vindkraft och annan elproduktion, och vi ser fram emot att Försvarsmakten identifierar fler områden där havsbaserad vindkraft och förvarets intressen kan samverka, eftersom det är där vi ser att de tillstyrker projekten säger Daniel Badman.

*Beräkningen baseras på hur många vindkraftsverk som i dagsläget är (eller var) aktuella inom de projekt som Försvarsmakten yttrat sig över.

För ytterligare information, kontakta:

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft
E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org
Telefon: 070-190 86 53