2015-11-04

Pressmeddelanden

Vindkraftbranschen spår en ljusare framtid

Investeringarna i ny vindkraft ökade under tredje kvartalet 2015 efter ett mycket svagt andra kvartal, där inte en enda turbin beställdes. Även om uppgången är liten jämfört med samma period förra året, spår branschorganisationen Svensk Vindenergi nu ljusare tider i och med att riksdagen tagit ett viktigt beslut baserat på den så kallade kontrollstationen i elcertifikatsystemet.

– Riksdagsbeslutet den 21 oktober innebär goda förutsättningar att vända den negativa trend vi har sett det senaste året när det gäller nya investeringar. Beslutet innebär att elcertifikatsystemet nu successivt kommer i balans och därmed möjliggör fortsatta investeringar i förnybar elproduktion, säger Charlotte Unger vd Svensk Vindenergi.

Under det tredje kvartalet 2015 har det beställts vindkraftverk motsvarande 51 megawatt (MW), vilket kan jämföras med inga beställningar kvartalet innan, men en klar minskning jämfört med samma period förra året då 221 MW beställdes.

– Avgörande för den fortsatta utbyggnaden är att Energikommissionen fattar beslut om ett nytt utbyggnadsmål för förnybar energi till 2030 och att tillståndsprocessen för att bygga ut stamnätet snabbas upp avsevärt, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Under 2014 driftsattes 1 050 MW vindkraft, vilket var den högsta nivån för driftsatt vindkraft under ett utbyggnadsår. Hittills i år har 276 MW tagits i drift och cirka 600 MW förväntas ha driftsatts vid årets slut. Hög utbyggnad i kombination med goda vindar har gjort att årsproduktionen från vindkraftverk i år jämfört med föregående år förväntas öka från 11,5 till 15,6 terawattimmar, en ökning med 36 procent..

Se statistik och prognos

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99