2008-03-04

Pressmeddelanden

Vindkraften behövs i en kraftfull klimatpolitik

Klimatberedningen som idag överlämnade sin rapport till regeringen är överens om att vindkraften kommer att spela en viktig roll när Sverige ska uppnå såväl klimatmålen som EU’s krav på förnybar energi.

–         Att klimatberedningen uppmärksammar Sveriges betydande potential för en fortsatt utbyggnad av vindkraften måste följas upp med ambitiösa mål och kraftfulla åtgärder för den fortsatta vindkraftsutbyggnaden, säger Matthias Rapp, Svensk Vindkraft.

För att utnyttja vindkraftens fulla potential i klimatarbetet vill Svensk Vindkraft att Energimyndighetens förslag till planeringsmål görs om till ett utbyggnadsmål som skulle kunna ge oss 30 TWh till 2020. För att nå dit är det viktigt att de ansvariga departementen genomför de åtgärder som behövs för en fortsatt storskalig utbyggnad, såsom översyn av stödsystemen och förenklade tillståndsprocesser.