2014-04-14

Pressmeddelanden

Vindkraften fortsätter att byggas ut trots lågt elpris

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. I år blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot 1 000 MW vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk. Åren därpå återgår den årliga utbyggnaden till omkring 700 MW. Det spår Svensk Vindenergi i en ny prognos.

– Att den starka utbyggnaden fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att nybyggd vindkraft är konkurrenskraftig. Vindkraften ökar försörjningstryggheten samtidigt som elexporten från Sverige möjliggör minskade koldioxidutsläpp i våra grannländer och på kontinenten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Både priset på el och elcertifikat är nere på en historiskt sett låg nivå. Trots det finns det idag uppemot 1 600 MW vindkraft (motsvarande cirka 595 vindkraftverk) under byggnation som driftsätts under 2014 och 2015. En del av dessa är förseningar från 2013. Det mesta är äldre investeringsbeslut men turbinleverantörerna har fått nya order på 160 MW sedan förra kvartalet.

– Marknadsläget är ovanligt svårbedömt. Det fortsätter att tas investeringsbeslut trots de historiskt sett låga ersättningsnivåerna och svårigheter med traditionell bankfinansiering. En förklaring kan vara att det har blivit vanligare med andra typer av investerare som tittar mer långsiktigt och har lägre avkastningskrav. En annan förklaring är att vindkraften har blivit mycket billigare, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Vindkraftsproduktionen förväntas enligt prognosen öka från cirka 10 TWh vid årsskiftet till cirka 18 TWh vid utgången av 2017. Det skulle betyda att vindkraften då motsvarar cirka 13 procent av den nuvarande elanvändningen. Merparten förväntas byggas i norra Sverige vilket ökar behovet av att förstärka den redan i dag begränsade överföringskapaciteten genom stamnätet.

– För att undvika inlåst elproduktion framöver är det viktigt att Svenska Kraftnät ger den nya ledningen från norr till söder högsta prioritet liksom den nya kabeln till Tyskland, avslutar Mattias Wondollek.

Se hela prognosen

För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070 -164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, tel 070-397 28 99