Svensk Vindenergi / Vindkraften fortsätter öka trots ekonomisk oro

Vindkraften fortsätter öka trots ekonomisk oro

Under första kvartalet 2020 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 676 MW. Bara vid tre tidigare tillfällen har en kvartalsprognos varit högre. Den pågående pandemin medför förseningar för enskilda projekt men ännu inte i sådan omfattning att prognosen för 2020 påverkas. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi.

–  Investeringshorisonten för vindkraft är över 30 år och siffrorna från årets första kvartal visar att vindkraftsbranschen tänker långsiktigt, trots den oro som finns i samhället just nu, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under första kvartalet 2020 har det beställts 153 vindkraftverk med en installerad effekt på 676 MW. Branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från dagens 20 TWh till 44 TWh år 2023. Det motsvarar en ökning från 14 procent till 30 procent av elanvändningen.

Vindkraftbranschen har liksom resten av samhället känt av effekterna av den pågående pandemin, bland annat relaterat till tillfälligt stängda turbinfabriker i Europa – dock ännu inte i en omfattning som påverkar prognosen för 2020. Ytterligare förseningar orsakade av Covid-19 riskerar leda till att projekt får problem med tillstånd, ekonomisk skada för projektörer, osäkerhet för investerare och en ökad belastning på prövningsmyndigheter.

–  Regeringen bör ge besked om en generell förlängning av miljötillstånden för projekt som drabbas av förseningar på grund av Covid-19. Fortsatta investeringar i förnybart är avgörande för att möta klimatkrisen och lika viktiga även under nuvarande omständigheter, säger Charlotte Unger Larson.

Energimyndigheten bedömer att cirka 1 500 MW vindkraft behöver installeras årligen för att uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. På senare tid har dock allt färre tillståndsansökningar lämnats in, vilket riskerar att leda till minskad utbyggnadstakt på sikt.

–  I dag råder stor osäkerhet om tillstånd kommer att ges, vilket gör den ekonomiska risken hög för projektutvecklare. Samtidigt ser vi att det finns en rad enkla åtgärder som kan driva på utvecklingen framåt, säger Charlotte Unger Larson.

Svensk Vindenergi har tidigare föreslagit att det så kallade kommunala vindkraftsvetot ska justeras så att kommunens ställningstagande kommer tidigt, gäller lokaliseringen och inte tillåts ändras under tillståndsprocessens gång. Därtill bör de lokala incitamenten ökas genom att vindkraftens fastighetsskatt går till kommunen istället för till staten. Slutligen behöver miljöbalkens portalparagraf justeras så att klimatnyttan får större tyngd när den vägs mot andra intressen.

Svensk Vindenergis statistik och prognos baseras på uppgifter hämtade från turbintillverkare och projektutvecklare på den svenska vindkraftsmarknaden. Prognosen har historiskt haft mycket god träffsäkerhet.

Se statistik och prognos.

________________________________

För mer information:

Tomas Hallberg, ansvarig marknadsfrågor, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

________________________________