2019-10-10

Pressmeddelanden

Vindkraftens tillväxt i Europa måste säkras genom ambitiösa nationella energi- och klimatplaner

Det råder stor osäkerhet kring hur mycket vindkraften kommer att växa i Europa under de kommande fem åren, skriver WindEurope i sin nya rapport Wind Energy Outlook to 2023. Centralt för en fortsatt positiv utveckling är att EU:s medlemsländer presenterar tydliga och ambitiösa nationella energi- och klimatplaner, underlättar och effektiviserar tillståndsprocesser för vindkraftsparker och fortsätter att investera i ny nätkapacitet. Då skulle Europas vindkraft kunna växa från 88 GW till 277 GW år 2023. Men framtiden är oviss.

En låg ambitionsnivå i de nationella energi- och klimatplanerna med mål för år 2030, som varje medlemsland inom EU ska leverera till årsskiftet, skulle leda till att dagens utmaningar kring utbyggnad av vindkraft kvarstår och på sikt förvärras. Då förväntas endast 67 GW ny vindkraft installeras i Europa t.o.m. år 2023.

Skulle däremot ambitionsnivån i de nationella planerna förbättras avsevärt, med tydliga målsättningar och åtgärder för det närmaste decenniet, kan Europa installera uppemot 112 GW under de kommande fem åren.

De ovan nämnda osäkerheten innebär att den årliga installerade kapaciteten från vindkraft kan variera allt mellan 13 och 22 GW fram till 2023. Osäkerheten påverkar hela leverantörskedjan och kan även inverka på de betydande kostnadsminskningar som på senare tid uppnåtts inom vindenergisektorn.

–  De nationella energi- och klimatplanerna för år 2030 kommer att vara avgörande för att skapa tydlighet och förbättringar inom alla områden. Om de brister i ambitionsnivå, riskerar vi att inte uppfylla målet om 32 procent förnybar energi inom EU. Än mindre når vi högre mål, säger Giles Dickson, vd för WindEurope.

Inom de närmaste fem åren står dessutom en betydande del (22 GW) av Europas befintliga vindkraft inför ett behov av uppgradering, så kallat repowering, när de närmar sig slutet av sin teoretiska livstid. I dagsläget ser det ut som att omkring 2 GW av vindparkerna kommer att livstidsförlängas, medan cirka 2 GW ska monteras ned.

Repowering är ett mycket effektivt sätt ta tillvara existerande teknik och befintliga tillstånd och samtidigt öka produktionen. De 2 GW vindkraft som ska livstidsförlängas förväntas bidra till mer än dubbel produktion om 4–5 GW. Dock, menar WindEurope, stöder inte regeringarnas styrning och reglering repowering i den utsträckning som krävs för att den nuvarande vindkraftsproduktionen ska hinna ersättas.

–  Vindkraften borde växa snabbt när man tänker på det stora behovet av att möta klimatförändringen och det faktum att vindkraft är den billigaste formen av ny kraftproduktion. Men det råder stor ovisshet om hur kommer att se ut under de kommande fem åren. Det blir svårare att säkra tillstånd för nya vindkraftsparker i många länder och nät- och energimarknaderna fungerar fortfarande inte som de borde, säger Giles Dickson.

I Sverige, som delar utmaningar med resten av Europa, får förslaget till nationell energi- och klimatplan kritik. Remissinstanser menar att det föreslagna nationella målet om 65 procent förnybar energi år 2030 ter sig orealistiskt med tanke på den nuvarande utbyggnadstakten inom förnybartsektorn och att målet dessutom står sig svagt i relation till de redan fastställda målen om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 och målet om netto-noll-utsläpp år 2045.

–  EU-kommissionen har betonat att enskilda länder inte kommer att straffas för att ha underträffat sitt mål, men ser däremot allvarligt på att inte bidra till unionens måluppfyllelse. Det är därför beklagligt att se hur Sverige, som har långt bättre tekniska och ekonomiska förutsättningar än anda länder i Europa, backar från ansvaret. Sverige bör sträva efter att andelen förnybar energi ska vara minst 80 procent år 2030. Jag förutsätter att den slutgiltiga planen som snart ska presenteras visar på höjda ambitioner, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Läs rapporten Wind Energy Outlook to 2023.
Läs
pressmeddelandet från WindEurope.
Läs Svensk Vindenergis
remissvar ang. Sveriges nationella energi- och klimatplan.