2007-06-12

Pressmeddelanden

Vindkraftens villkor utreds professionellt:

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige ska få ytterligare hjälp. Vindkraftens Investerare och projektörer, VIP, ska utreda villkoren för vindkraften, så att den kan möta de krav som alltmer reses på framtidens energiförsörjning.

Bakom studien ligger dels EU:s ambitioner till år 2020 att öka andelen energi från förnyelsebara energikällor till 20 procent samt det faktum att Sverige halkat efter Europa i utbyggnaden, trots våra mycket goda förutsättningar – glest befolkat och bra vindförhållanden.

De viktigaste områdena som utredningen ska fokusera på är:

Nya framtida användningsområden för vindkraftsel. Kopplingen till fordonsindustrin och s k plug-inhybridbilar ska särskilt belysas.

Potentialen för att utveckla och tillverka ett svenskproducerat vindkraftverk, inklusive tänkbara aktörer.

Nödvändiga förändringar i systemet med elcertifikat för att kunna öka produktionen, främst med havsbaserad vindkraft.

Möjligheten till export av ren svensk vindkraft.

Bedömning av kapitalbehovet för utbyggnaden till år 2020 och hur kapitalbehovet kan säkras.

Till utredare har utsetts direktör Nils Andersson, tidigare Vattenfall och Kraftverksföreningen, som också var statens utredare om elcertifikatsystemet. Till utredningen knyts en expertgrupp bestående av representanter för bilindustrin, Svenskt Näringsliv, LO, vindkraftsprojektörer, finansiärer m.fl.

En första delrapport ska vara klar till slutet av oktober i år – med olika scenarier för vindkraftsproduktionen år 2020 – medan slutredovisningen sker under våren 2008.

– De allt högre kraven inte minst från EU gör en sådan här utredning nödvändig. Vi vill kunna föra en saklig dialog med politikerna om hur vindkraften ska användas i framtiden och inte bara säga att vi behöver mer och mer vindelsproduktion. Dessutom blir den något av en vision, som är bra att luta sig mot när det blåser, säger Matthias Rapp, vd för Vindkraftens Investerare och projektörer.

Senast uppdaterad ( 2007-07-08 )