2011-07-02

Pressmeddelanden

Vindkraftsbranschen välkomnar ny sjökabel till Litauen

När kraftledningsprojektet Nordbalt står klart kommer Litauen få motsvarande en tredjedel av sitt elbehov från Sverige. Detta är positivt för den svenska vindkraftsbranschen. Vindkraft är den energikälla med störst utbyggnadspotential och är bland de billigaste energikällorna som finns att tillgå. En annan styrka är att vindkraft kan byggas och driftsättas på betydligt kortare än tid än många andra energikällor.

Litauen har sedan två år varit beroende av vitrysk och rysk el. Eldistributionen har varit ostabil och opålitlig. Den nya kraftledningen kommer att råda bot på dessa problem. Förutom att svensk vindkraft bidrar att stärka tryggheten av försörjningen av el i hela Baltikum innebär den nya kabeln att Sverige kan tillgodoräkna sig exportinkomster och att nya gröna jobb skapas.

– Detta är ett exempel på en av styrkorna med en mer integrerad europeisk elmarknad. Sverige har bland de bästa förutsättningar för vindkraft i världen. Genom att utnyttja denna potential kan grön el bli en ny svensk exportsuccé. Förutom de rent ekonomiska vinsterna är det förstås positivt att Sverige kan bidra till att reducera de globala koldioxidutsläppen, säger Eric Birksten hos Svensk Vindenergi.

-Vindkraftsbranschen har potential att leverera stora mängder förnybar el på bara några års sikt. En viktig förutsättning är att handläggningstiderna kortas ned och att onödiga flaskhalsar i tillståndsprocessen slopas, avslutar Eric Birksten.

Kraftledningsprojektet Nordbalt mellan Sverige och Litauen beräknas vara i drift vid årsskiftet 2015/2016.

För mer information:
Eric Birksten, politik och samhällskontakter, Svensk Vindenergi, 08-677 28 91, 070-871 17 12
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 92, 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99