Svensk Vindenergi / Vindkraftsindustrin: ”För tidigt att bedöma effekterna av COVID-19 – viktigt att säkerställa stabila marknadsförutsättningar”

Vindkraftsindustrin: ”För tidigt att bedöma effekterna av COVID-19 – viktigt att säkerställa stabila marknadsförutsättningar”

Utbrottet av COVID-19 är fortfarande i ett relativt tidigt skede i Europa och andra delar av världen, därför är det för tidigt att bedöma dess inverkan på produktion och intäkter i vindkraftsektorn. De första logistiska förseningarna i leveranskedjan kan emellertid redan observeras, meddelade WindEurope tidigare i veckan. Vindkraftsbranschen efterlyser nu politisk riktning och stabila marknadsförutsättningar.

Det står redan klart att COVID-19 försvårar för internationell handel och bidrar till sektorsövergripande osäkerheter för industri och näringsliv. Vindkraftsföretagen i Europa förlitar sig på såväl europeiska som globala leveranskedjor för råvaror och komponenter till vindkraftverk.

–  Vindindustrin är naturligtvis inte den enda branschen som känner effekterna av karantän, reserestriktioner och stängda fabriker. Fordons- och fartygstillverkare, solpanelstillverkare och batteriproducenter påverkas på liknande sätt. Vi måste alla vara strategiska i vårt arbete framöver för att säkerställa att störningar minimeras, säger WindEurope’s vd Giles Dickson.

Frågan om hur COVID-19 kommer att påverka utvecklingen av nya vindkraftsprojekt är högaktuell även i Sverige. Svensk Vindenergi lyfter risken att viruset kan bidra till förseningar: Tid för ianspråktagande av tillstånd, byggnation och driftstart skulle kunna hamna på efterkälken och finansiering äventyras.

–  Klimatkrisen är akut och löper just nu parallellt med coronavirusets framfart. För att inte bromsa upp omställningen är det viktigt att utbyggnaden av vindkraft kan ha en fortsatt hög takt genom pandemin, kommenterar Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

I tider av osäkra omständigheter vill branschorganisationen trycka på att regeringen bör göra allt i sin makt för att underlätta för aktörer på marknaden och skapa en stabil, långsiktig och blocköverskridande klimat- och energipolitik. Närmast, menar Svensk Vindenergi, är det viktigt att regeringen inför en stoppregel inom elcertifikatsystemet.

–  Utöver de osäkra effekterna av COVID-19, måste vindkraftsföretagen förhålla sig till det låga elpriset och prisraset på elcertifikat som hårt mot alla som har investerat i förnybar el. En enkel lösning för att skapa förutsägbarhet och minska pressen på företagen är att genomföra löftet om att införa en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans, säger Charlotte Unger Larson.

Svensk Vindenergi har länge efterfrågat en lösning som innebär att nya investeringar i vindkraft, som inte behöver stödet av lönsamhetsskäl, hålls borta från stödsystemet. På så vis undviker man att systemet kollapsar och drabbar tidiga investeringar i förnybar elproduktion.

–  Fortfarande ses Sverige som ett tryggt land att investera i. Men i ovissa tider som dessa krävs att regeringen står vid sitt ord och presenterar ett förslag som finner en rättvis lösning för investerarna och som tar ansvar för det framtida förtroendet för den svenska energimarknaden, avslutar Charlotte Unger Larson.

__________________

För mer information:

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 51
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

__________________