2016-02-18

Pressmeddelanden

Vindkraftsinvesteringarna på fortsatt låg nivå

Nya uppgifter från Svensk Vindenergi visar att investeringarna i vindkraft låg på en fortsatt låg nivå under sista kvartalet 2015 och att återhämtningen drar ut på tiden. Ovanligt låga elpriser och brister i stödsystemet för förnybar elproduktion är orsakerna. För att investerarna ska återfå förtroendet ser Svensk Vindenergi behov av systemförbättrande åtgärder.

– Dagens situation med mycket låga priser på både el och elcertifikat är förödande mot lönsamheten i befintliga investeringar, men gör det även svårt för nya, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Under det fjärde kvartalet 2015 har det beställts vindkraftverk motsvarande 49 megawatt (MW), vilket är nästan lika mycket som kvartalet innan, 51 megawatt, men en klar minskning jämfört med samma period förra året då 114,8 MW beställdes. Trenden är fortsatt negativ och förklaras av att det ovanligt låga elpriset, pressat av globalt låga bränslepriser på kol och olja, inte har kunnat kompenseras av ett högre elcertifikatpris. Elcertifikatsystemet, som är stödsystemet för förnybar elproduktion, är fortfarande i kraftig obalans.

– För måluppfyllelsen till 2020 är det centralt att investerarna återfår förtroendet för elcertifikatsystemet. För detta behövs en rad systemförbättrande åtgärder. Dessutom behöver politikerna snarast fastställa de långsiktiga spelreglerna för energipolitiken, säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Den låga investeringstakten gör att vindkraftsbranschen spår en minskad utbyggnad de kommande åren – trots att regeringen i höstas höjde ambitionen för förnybar elproduktion från 25 till 30 TWh år 2020 jämfört med år 2002. De senaste fyra åren har vindkraftens årsproduktion mer än fördubblats från 7,1 TWh till 16,6 TWh. Till slutet av 2019 prognostiserar branschorganisationen att årsproduktionen uppgår till 19,4 TWh.

Se statistik och prognos

För mer information:
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99