Pressrum

Kommentar om regeringens tilläggsdirektiv till Incitamentsutredningen

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen ”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft” som innebär att utredaren endast kan föreslå kommunala incitament som finansieras av verksamhetsutövarna. Svensk Vindenergis grundsyn är att det behövs ett teknikneutralt incitament för kommuner att medverka till elektrifieringen, samt att utredningen...

Läs mer

Genomför förslag i Klimaträtts- och Miljöprövningsutredningarna snabbt

Svensk Vindenergi har svarat på remisserna av Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen. Det finns förslag från båda som underlättar och snabbar på tillståndsprocesserna för vindkraftsutbyggnaden. Regeringen bör genomföra dem skyndsamt.    För att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 måste utsläppen minska snabbt. Det...

Läs mer

Rekordstark vindkraftsutbyggnad – till 2025

Vindkraften byggs ut i den högsta takten någonsin. Trots Sveriges växande elbehov beställdes dock inga nya vindkraftverk det tredje kvartalet 2022, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Att just det tredje kvartalet är svagt är i sig ingen överraskning. Det brukar vara det svagaste kvartalet....

Läs mer

Grattis till Årets Kraftkvinna 2022, Charlotte Bergqvist!

Den 24 oktober utsågs Årets Kraftkvinna i Stockholm. Årets pris gick till Charlotte Bergqvist, Chief Development Officer på Svensk Vindenergis medlemsföretag Cloudberry Wind. Charlotte kommenterar utnämningen till Svensk Vindenergi. Charlotte Bergqvist. Foto: Cloudberry Clean Energy ”Årets kraftkvinna har under hela sin karriär sett och lyft...

Läs mer

Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

För drygt 15 år sedan rasade en bitter debatt om det som skulle bli Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 87 procent av de närboende att de inte ser Lillgrund som ”störande alls”, skriver Svensk Vindenergi och Kustvind...

Läs mer

Rekordstark vindkraftsutbyggnad – till 2025

Vindkraften byggs ut i den högsta takten någonsin. Trots Sveriges växande elbehov beställdes dock inga nya vindkraftverk det tredje kvartalet 2022, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Att just det tredje kvartalet är svagt är i sig ingen överraskning. Det brukar vara det svagaste kvartalet....

Läs mer

Vindkraftsbranschen: viktigt att regeringen levererar på löftet om teknikneutralitet och lika spelregler

Svensk Vindenergis vd Daniel Badman kommenterar Tidöavtalet som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade fredagen den 14 oktober. Det är positivt att elektrifieringen lyfts fram som central ”för att industrin och transporterna ska kunna ställas om och därmed bidra till Sveriges effektiva klimatomställning”. En avgörande...

Läs mer

Sverige kan få mer el snabbt – bara anläggningarna får tillstånd

Industrins klimatomställning och elektrifiering förutsätter en god tillgång på el till konkurrenskraftigt pris. Efterfrågan på el förväntas öka med över 50 procent från dagens 140 terawattimmar (TWh) till 220 TWh redan till år 2030. En ny rapport från Svensk Vindenergi visar att mycket landbaserad vindkraft...

Läs mer

Fortsatt utbyggnad av ny elproduktion hotas av brist på tillstånd

Anledningarna att möjliggöra för investeringar i svensk energiförsörjning har aldrig varit fler; klimatkris, förändrat säkerhetsläge och inflation. En ny rapport visar att marknadens intresse att bygga ny vindkraft i Sverige är rekordstort – men också att en rekordlåg andel av vindkraftverken får tillstånd. Bristen på...

Läs mer

Vindkraft och försvar behöver samexistera

Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi. Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft – Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en...

Läs mer

Vindkraft för 400 miljarder – men rekordlåg andel fick tillstånd

Rekordlåga 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades slutligt tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021. Det visar en ny studie från Svensk Vindenergi, utförd av Westander Klimat och Energi. Statistik om tillstånd för vindkraft 2014-2021, inklusive länsvisa uppgifter Studien gäller vindkraftsansökningar 2014-2021 som beslutats...

Läs mer

Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

För drygt 15 år sedan rasade en bitter debatt om det som skulle bli Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 87 procent av de närboende att de inte ser Lillgrund som ”störande alls”, skriver Svensk Vindenergi och Kustvind...

Läs mer

Valretoriken är förlegad – alla fossilfria energislag behövs

Nu måste elektrifieringsstrategin gå från ord till handling, och då behövs alla kraftslag för att ställa om Sverige, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi och Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, på Dagens Industri Debatt den 21 oktober 2022. Den nya regeringen har presenterat de övergripande målen...

Läs mer

Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut

Vi, företrädare för såväl vind- som kärnkraft, vill ha ett slut på det politiska bråket i energidebatten. Det finns ingen motsättning mellan de båda kraftslagen. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra. Efterfrågan på el växer så snabbt och stort att...

Läs mer

Elektrifieringen förutsätter vindkraftsstöd till kommunerna

En klar majoritet av medborgarna vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggnaden av vindkraft, enligt en ny Sifoundersökning. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året. Riksdagen bör slå fast att kommuner ska få ett kraftigt ekonomiskt incitament för ny elproduktion....

Läs mer

Felaktigt påstående om vindkraftens påverkan på fastighetspriser

Villaägarna hävdar felaktigt att det är ”vetenskapligt bevisat att vindkraft kraftigt minskar fastighetsvärden”. Den här sortens spridning av falska uppgifter är problematisk och behöver upphöra, skriver Svensk Vindenergi i en replik. Sverige behöver mer elproduktion på kort tid för att påskynda klimatomställningen, möta det osäkra...

Läs mer

Kommentar om regeringens tilläggsdirektiv till Incitamentsutredningen

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen ”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft” som innebär att utredaren endast kan föreslå kommunala incitament som finansieras av verksamhetsutövarna. Svensk Vindenergis grundsyn är att det behövs ett teknikneutralt incitament för kommuner att medverka till elektrifieringen, samt att utredningen...

Läs mer

Genomför förslag i Klimaträtts- och Miljöprövningsutredningarna snabbt

Svensk Vindenergi har svarat på remisserna av Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen. Det finns förslag från båda som underlättar och snabbar på tillståndsprocesserna för vindkraftsutbyggnaden. Regeringen bör genomföra dem skyndsamt.    För att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 måste utsläppen minska snabbt. Det...

Läs mer

Grattis till Årets Kraftkvinna 2022, Charlotte Bergqvist!

Den 24 oktober utsågs Årets Kraftkvinna i Stockholm. Årets pris gick till Charlotte Bergqvist, Chief Development Officer på Svensk Vindenergis medlemsföretag Cloudberry Wind. Charlotte kommenterar utnämningen till Svensk Vindenergi. Charlotte Bergqvist. Foto: Cloudberry Clean Energy ”Årets kraftkvinna har under hela sin karriär sett och lyft...

Läs mer

EU:s nödåtgärder riskerar äventyra investeringar i förnybar energi

Idag beslutar EU:s energiministrar om EU-kommissionens förslag till tillfälliga nödåtgärder för att stoppa de stora prishöjningarna på el som kommer av Rysslands invasion av Ukraina. Men förslaget öppnar upp för en okoordinerad inre energimarknad, som riskerar investeringar i förnybar energi. Svensk Vindenergi uppmanar Sverige att...

Läs mer

Statkraft ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Statkraft Sverige AB som ny medlem. Statkraft är ett av Europas största kraftproducenter och ägs av norska staten. Statkraft är en av Sveriges största producenter av förnybar energi, genom vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och energihandel. De bygger elbilsladdning genom sitt bolag MER och...

Läs mer

Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens...

Läs mer

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna...

Läs mer

Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar...

Läs mer

Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft

Vindkraften har en central roll i industrins elektrifiering och klimatomställning. Behovet av grön el ökar kraftigt, och bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar. Utbyggnaden av vindkraften är nu mycket stark, men riskerar att...

Läs mer

Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050

Sveriges behov av el kan komma att tredubblas till år 2050 och den havsbaserade vindkraften kan – med rätt förutsättningar – möta nästan halva behovet, visar en ny studie. Nu krävs reformer som låter vindkraften till havs nå sin fulla potential. Policyrapport, Havsbaserad vindkraft -...

Läs mer

Kartläggning av tillståndsläget för vindkraft: ”Mörkt just nu – men lösningar i sikte kan säkerställa tillströmning av nya projekt”

En ny kartläggning av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi har granskat vindkraftsansökningar under perioden 2014 till 2020. Granskningen är den mest omfattande som gjorts hittills och innefattar bland annat enkäter till prövningsmyndigheter, kommuner och en sammanställning av ett flertal tidigare undersökningar...

Läs mer