Svensk Vindenergi / Marknadskontrakt för riskfördelning vid ny elproduktion

Marknadskontrakt för riskfördelning vid ny elproduktion

Efterfrågan på fossilfri el förväntas öka kraftigt, men den nuvarande investeringsmiljön kantas av både politiska och marknadsmässiga osäkerheter. Sverige saknar idag former för att fördela riskerna för investeringar i storskalig elproduktion. En lösning för att jämna ut riskerna är s.k. marknadskontrakt (Contracts for Difference, CfD). För att öka kunskapen om marknadskontrakt har ELS Analysis gjort en sammanställning på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Sveriges elbehov ökar snabbt och myndigheterna bedömer att vårt elbehov kommer att öka till 300 terawattimmar (TWh) år 2045. Det är en dryg fördubbling jämfört med i dag. Samtidigt går utbyggnaden av elproduktionen för långsamt och investeringarna behöver öka. Mitt i debatten om hur investeringarna i elektrifieringen ska öka står frågan om hur eventuella stöd till ny fossilfri elproduktion kan och bör vara utformade.

Många länder använder sig av olika riskdelningsinstrument för att fördela riskerna mellan marknad och stat i utbygganden av t.ex. havsbaserad vindkraft och kärnkraft. Marknadskontrakt (Contracts for Difference, eller CfD) har visat sig vara ett effektivt verktyg för riskallokering inom elproduktion. Om marknadskontraktet utformas på rätt sätt kan det tidigarelägga investeringsbeslut och skynda på utbyggnaden av ny elproduktion.

I Sverige finns, till skillnad från de flesta andra länder, i dagsläget inga stöd eller riskdelningsmekanismer för havsbaserad vindkraft. CfD:er är ett av de instrument som diskuteras för att få till ny elproduktion, bl.a. i EU:s reviderade elmarknadsreform och i regeringens nytillsatta utredning om elmarknadens utformning. Svensk Vindenergi har låtit ELS Analysis ta fram en rapport som ska öka kunskapen om CfD:er, vad de innebär i förhållande till andra typer av stödsystem, hur de kan och bör utformas, hur de används för riskfördelning och vad som krävs för att de ska fungera som ändamålsenligt.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35