Svensk Vindenergi / Vindkraftens arbetstillfällen gör nytta både lokalt och regionalt

Vindkraftens arbetstillfällen gör nytta både lokalt och regionalt

Vindkraftsutbyggnaden ger positiva effekter på den regionala arbetsmarknaden, men det finns en risk för brist på utbildad arbetskraft. Det visar Svensk Vindenergis medlemsenkät om branschens framtida kompetensförsörjning.

För att Sverige ska lyckas med den gröna industrialiseringen behövs el med ett konkurrenskraftigt pris, och det bidrar vindkraftsutbyggnaden med. Elektrifieringen för med sig en ökad efterfrågan på arbetskraft med utbildning inom vindkraft. Svensk Vindenergi har bett medlemsföretag svara på en enkät om kompetensförsörjningen för deras vindkraftsrelaterade verksamhet i Sverige.

Den gröna omställningen för med sig ett positivt problem: det finns en risk för brist på utbildad arbetskraft. Men om vi klarar att säkra kompetensförsörjningen vinner vi på flera sätt – med fler lokala och regionala arbetstillfällen, med mer el i elnätet och med mindre växthusgasutsläpp.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

En vindkraftspark ger arbetstillfällen både lokalt och regionalt. Våra enkätresultat visar att man sätter stor vikt vid att ha utbildad arbetskraft med kännedom och koppling till bygden.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Vindkraftsägare och -projektörer indikerar också i enkäten att:

  • Rekryteringsbehovet kommer att inkludera många olika roller, inte minst ingenjörer, affärsutvecklare och projektledare. 
  • Man känner en oro för den egna kompetensförsörjningen – och ännu mer för elektrifieringen i stort 
  • Vindkraften tar ett större ansvar för elsystemet. Då kommer behovet av kompetens om att elsystemet öka.
  • Det finns outnyttjade möjligheter för branschen att stärka kompetensförsörjningen genom att öka tillgången till LIA-praktikplatser.
  • Yrkesutbildningarna håller bra kvalitet, och kan bli ännu attraktivare  

Webbenkäten genomfördes under mars 2023 av Svensk Vindenergi och skickades ut till alla drygt 140 medlemsföretag. Enkäten är ett första underlag för Svensk Vindenergis fortsatta arbete med branschens kompetensförsörjning.

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35