Svensk Vindenergi / Ändra vetot och inför incitament för kommunerna

Ändra vetot och inför incitament för kommunerna

Svensk Vindenergi har lämnat yttrande på remissen av Värdet av vinden som innehåller Incitamentsutredningens förslag. Svaret på klimatutmaningen, elektrifieringen och de höga elpriserna stavas vindkraft. För att vindkraftsutbyggnaden ska fortsätta i tillräcklig omfattning, måste regeringen både ändra vindkraftsvetot och införa ett teknikneutralt icke-fördyrande statligt incitament till kommunerna. Vi stödjer majoriteten av utredningens förslag.

Sverige behöver bygga ut elproduktionen snabbt för att klara klimatomställningen, stärka industrins konkurrenskraft, möta det osäkra omvärldsläget och hålla nere elpriserna. Vindkraften kan bidra genom att den har låg produktionskostnad, kan byggas ut snabbt och att den har en betydande elprispressande effekt.

Inget enskilt kraftslag kommer att kunna byggas ut tillräckligt mycket för att ensamt klara att möta en dubblerad elanvändning. Kommunernas roll för att förverkliga utbyggnaden av elproduktion är central, och det är viktigt att komma ihåg att utbyggnad är en angelägenhet för hela Sverige. Införandet av ett statligt ekonomiskt incitament till kommunerna skulle därför vara en mycket viktig åtgärd.

Generellt positiva till Incitamentsutredningens förslag

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens remiss av Incitamentsutredningens betänkande Värdet av vinden. Vi anser att det är mycket bra att utredningen är tydliga med att det bara är statlig finansiering eller beskattning som kan ge kommunerna tillräckligt incitament att säga ja oftare, utan att samtidigt minska investerarintresset. Svensk Vindenergi är vidare generellt positiva till förslaget om intäktsdelning med närboende och bygd. Det är bra med ökad tydlighet men vi vill betona att fördyrade åtgärder kan leda till att investerarnas intresse minskar. Vi stödjer förslaget som gäller stöd till kommunernas energiplanering men vi stödjer inte införandet av rätt till inlösen för fastighetsägare intill nya vindkraftsparker.

Ändra vindkraftsvetot och inför teknikneutralt statligt incitament för att klara gemensamma utmaningar

Incitamentsutredningens förslag räcker dock inte hela vägen. Om vi ska klara klimatutmaningen, elektrifieringen och att mota de höga elpriserna behövs en fortsatt hög utbyggnad av vindkraften. Svensk Vindenergi har två kompletterande förslag till regeringen, utöver de som Incitamentsutredningen presenterade i betänkandet Värdet av vinden:

  • Ändra det kommunala vindkraftsvetot. Incitamentsutredningen tillsattes för att mildra effekterna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som innebär att kommunen måste tillstyrka en ansökan innan den går vidare till länsstyrelsen för miljöprövning. Problemen med det kommunala vindkraftsvetot är väl kända sedan länge. Regeln tillåter godtyckliga beslut, behöver inte motiveras, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Det kommunala vindkraftsvetot är inte förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Vetofrågan har blivit aktualiserad ytterligare genom Mark- och miljööverdomstolens färska Tribbhult-dom.
  • Inför ett teknikneutralt icke-fördyrande statligt incitament tillkommuner i två delar. Kommunernas roll för att förverkliga utbyggnaden av elproduktion är central, och det är viktigt att komma ihåg att utbyggnad är en angelägenhet för hela Sverige. Ett sådant incitament skulle kunna få fler kommuner att vilja bidra till elektrifiering och klimatomställning.
    • Överföring av hela fastighetsskatten från befintliga och nya elproducerande anläggningar, oavsett kraftslag, från staten till kommunerna. I statsbudgeten för 2022 uppgick fastighetsskatt från elproducerande anläggningar till 940 miljoner kr.
    • Överföring av del av energiskatten från nya anläggningar, oavsett kraftslag, från staten till kommunerna. Under år 2021 tog staten in 35 miljarder kr i energiskatt på el och moms på energiskatt på el.

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35

Bakgrund

Det kommunala vindkraftsvetot, eller kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, innebär att kommunen måste tillstyrka en ansökan innan den går vidare till länsstyrelsen för miljöprövning. Kommuner som väljer att inte tillstyrka en ansökan hänvisar ofta till oro för påverkan på djur, natur och människor – som skulle ha utretts noga i länsstyrelsens miljöprövning om kommunen hade tillstyrkt. 2021 och 2022 stoppade det kommunala vetot 77 procent respektive 73 procent av vindkraftverken från att gå vidare till miljöprövning.

Incitamentsutredningen tillsattes för att mildra effekterna av det kommunala vindkraftsvetot.

Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) från utredningen med samma namn ledde till propositionen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft. Riksdagen avslog propositionen våren 2022. Såväl Kristdemokraterna som Centerpartiet motiverade då sina respektive ställningstaganden till propositionen med att justeringen av det kommunala vindkraftvetot borde kombineras med någon form av incitament som gör kommunerna mer benägna att tillstyrka.