Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergis svar på samråd om ändrade havsplaner

Svensk Vindenergis svar på samråd om ändrade havsplaner

Havsbaserad vindkraft har stor potential att bidra till att industrin stärker sin konkurrenskraft i den pågående klimatomställningen och för att uppnå mål på såväl EU- som nationell nivå. Svensk Vindenergi har svarat på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) samråd om ändrade havsplaner. Havsplaneringen är den enda samlade process för helhetssyn och dialog mellan olika intressen i havet. Därför utgår Svensk Vindenergi från att planerna kommer att spela en central roll för att säkra elektrifieringen.

Revideringen av havsplanerna ska uttryckligen möjliggöra en kraftigt utbyggd elproduktion. Sedan myndigheterna fick uppdraget om att uppdatera havsplanerna 2022 har det blivit uppenbart att elbehovet ökar snabbt, och till stor del redan innan 2030. Under COP28 enades världens länder om att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi till år 2030 och att öka takten i omställningen till ett energisystem utan nettonollutsläpp.

Sverige elektrifieras i snabb takt. Den havsbaserade vindkraften har stor potential att bidra till industrins klimatomställning, som i sig är nödvändig för att stärka svensk konkurrenskraft. Sveriges långa kust, stora havsområden och förhållandevis grunda vatten ger oss fördelar jämfört med många andra länder. För att havsplanerna ska vara ändamålsenliga måste de utgå från att samexistens mellan olika intressen är möjlig.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Även i EU finns en stark förväntan på att havsbaserad vindkraft kommer att bidra till att uppnå målsättningarna inom Fit for 55, förnybartdirektivet, och målet i EU:s offshore-strategi om minst 60 gigawatt (GW) havsbaserad vindkraft till år 2030 och 300 GW till år 2050. Idag finns 32,4 GW installerad havsbaserad vindkraft i EU.

Havsplaneringen är den enda samlade processen för helhetssyn och dialog mellan olika intressen i havet. Svensk Vindenergis synpunkter utgår därför från att planerna kommer vara mycket viktiga för planeringen och utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Sverige.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige drivs av projektörers intresse att investera privat kapital i de stora volymer elproduktion som Sverige behöver. Svensk Vindenergi har gett medskick inom följande områden till HaV i samrådet om ändrade havsplaner och ser fram emot fortsatt dialog under uppdragets gång:

  • Tydliggör havsplanernas förutsättningar att möjliggöra vindkraft
  • Ta tillvara pågående projektutveckling i prioritering av områden
  • Utgå från att samexistens är möjlig
  • Transparenta underlag behövs för att tydliggöra avvägningar
  • Konsekvensanalysen behöver analysera förslagets påverkan på energiomställningen
  • Inkludera potentialen i kustzonen

Svensk Vindenergis svar på samråd om ändrade havsplaner finns att läsa här i sin helhet.

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35