VIND 2022

Svensk Vindenergi arrangerar varje år konferensen VIND, som är nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Vill du ha en möjlighet att nätverka med kollegor i vindkraftsbranschen? Då är det här du ska vara! VIND 2022 kommer att genomföras den 30 november på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Översikt över våra talare

English: Seminar Programme VIND 2022

English: Overview of our speakers


Seminarieprogrammet VIND 2022

8:30 MORGONMINGEL
Nätverkande i utställningshallen på Münchenbryggeriet.

9:30 VÄLKOMMEN TILL VIND 2022! 
Niclas Sigholm öppnar dagen och inleder seminarieprogrammet.

Niclas Sigholm, Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm

9:35 LÄGESRAPPORT FRÅN SVENSK VINDENERGI
Daniel Badman om vindkraftens och energiomställningens största möjligheter och utmaningar.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vindkraftsbranschen står i centrum av klimat- och energiomställningen och inom ett par år blir vindkraften Sveriges näst största kraftslag. Vindkraft och elnätsutbyggnad, både på land och till havs, kommer att spela en viktig roll för att möta utmaningarna med ett nytt säkerhetspolitiskt läge, en energimarknad under press och en accelererande klimatförändring.

9:45 NÄRINGSLIVET STÄLLER OM 
Svenskt Näringsliv om omställningen av industrin och transporterna.

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Den senaste IPCC-rapporten från FN påminner oss återigen om brådskan i att begränsa klimatförändringarna, samtidigt som rapporten framhäver möjligheterna i omställningen. Här spelar näringslivet en avgörande roll för att bidra med de innovationer som krävs för att nå EU:s klimatmål till 2030 och Sveriges klimatmål till år 2045. Nya industrier och leverantörskedjor ger också nya möjligheter till jobb och tillväxt i hela Sverige. Industri- och transportsektorerna står inför en omfattande omställning – en omställning som förutsätter en snabb utbyggnad av vindkraften. Företagen har fullt fokus på klimatomställningen som en nyckel för konkurrenskraften. Elektrifieringen är här den stora lösningen. 

Hur ser Svenskt Näringsliv på utbyggnaden av elproduktion i Sverige? Vilka åtgärder menar de är nödvändiga för att elektrifieringen av industrin och transporterna ska bli verklighet, och för att Sverige ska ta ledartröjan för stärkt konkurrenskraft? Vilken roll har vindkraften i detta och hur förverkligar vi dess nödvändiga snabba utbyggnad?

10:05 PÅ EN GEMENSAM FÄRD MOT EN FOSSILFRI MORGONDAG 
Fossilfritt Sverige om färdplanerna mot fossilfri konkurrenskraft.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett statligt initiativ som arbetar för att stärka industrin konkurrenskraft genom fossilfrihet. Energibranschen spelar en viktig roll i möjliggörandet av en samhällsomställning som leder oss mot fossilfrihet. Via elektrifiering ska efterfrågan på fossilfri el mötas och samtidigt vara i balans med andra samhällsmål om konkurrenskraft, försörjningstrygghet och hållbarhet. 

Vad behöver hända för att färdplanerna ska realiseras? Vilken hastighet krävs i utbyggnaden av vindkraft och elnät för att möjliggöra samhällets omställning till fossilfrihet? Vilka lärdomar kan vindkraftsbranschen dra av Fossilfritt Sveriges samordning av olika branscher? Hur kan vindkraftsbranschen bidra till elsystemets omställning? Vilka förändringar behöver komma till i stödtjänstsmarknaderna?

10:20 HUR ÖKAR VI TEMPOT I ELNÄTSUTBYGGNADEN?
Generaldirektörerna om Sveriges elsystem och nätutbyggnad.

Ulrika Hesslow, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen 
Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska Kraftnät 
Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Samtidigt behövs det 668 miljarder kronor i elnätsinvesteringar för att möta efterfrågan på ett minst dubbelt så stort elsystem: Volvo och SSAB är exempel på industri som otåligt väntar på nya anslutningar. Alla dessa utmaningar kräver ett helhetstänk och en samsyn mellan myndigheterna. Samtidigt kommer EU-förordningen om intäktstak för elproduktion. 

Vad behövs för att utbyggnaden av elproduktion och elnät ska gå tillräckligt fort? Hur löser vi kompetensbristen inom myndigheterna? Hur ställer sig myndigheterna till EU:s förordning om intäktstak för elproduktion?

10:50 INDUSTRIPANELEN OMSTÄLLNING PÅGÅR 
Representanter från elintensiv industri om den stora omställningen.

Karin Comstedt Webb, vice vd och hållbarhetschef, Heidelberg Materials Sweden
Peter Abrahamsson, chef för hållbar utveckling, Preem 
Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy

Sverige växer med nya industrier, nya transporter, ökad urbanisering, företagsetableringar och infrastruktur. Sverige har också bland de bästa förutsättningarna för förnybar energiproduktion i Europa. Delar av industrin har påbörjat en massiv elektrifieringsprocess. Gröna industriinitiativ bidrar både till klimatnytta genom att bidra till minskade utsläpp, och möjligheterna att stärka svensk konkurrenskraft tack vare lägre produktionskostnad. Motorn i omställningen är ett konkurrenskraftigt elpris. 

Vad anser elintensiv industri behöver hända i Sverige för att deras ambitiösa planer ska förverkligas? Vilka klimat- och hållbarhetskrav ställer deras kunder på dem? Vilka förändringar i leverantörskedjorna kan Sverige dra nytta av? Vilka risker ser industrin om vindkraften inte byggs ut?

11:10 POLITIKERPANELEN
Politikerna om vindkraftens plats i den framtida energimixen.

Anna af Sillén, tjänstgörande ersättare i Näringsutskottet, Moderaterna
Louise Eklund, energipolitisk talesperson, Liberalerna
Camilla Brodin, energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Jessica Stegrud, ledamot i Näringsutskottet, Sverigedemokraterna
Mattias Jonsson, ledamot i Näringsutskottet, Socialdemokraterna
Birger Lahti, energipolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Per Bolund, språkrör, Miljöpartiet

Svensk politik har trätt in i en ny mandatperiod efter en turbulent valspurt och en energidebatt där kraftslag har ställts mot varandra. Samtidigt har klimatomställningen och det rådande säkerhetspolitiska läget, med höga elpriser som konsekvens, lyft vikten av trygg elförsörjning och snabbt utbyggd inhemsk elproduktion. Trots att alla är överens om att det är bråttom dröjer tillstånden för utbyggnad av elproduktion.

Vad kan vi förvänta oss av politiken framöver och vilka ambitioner finns i utbyggnaden av utsläppsfri elproduktion? Vad ska de nu göra för att korta tiderna för tillståndsprocessen? Hur får vi med hela samhället på den nödvändiga elektrifieringsresan?

12:00 – 13:20 LUNCHPAUS 
Lunch och kaffe serveras med tid för nätverkande.

13:20 DENMARK – A RENEWABLE ENERGY SUPERPOWER
Green Power Denmark on the Danish model. This session will be given in English.

Kristian Jensen, CEO, Green Power Denmark

In Denmark, there is a consensus on the role of wind power between industrial policy and the energy sector, particularly in relation to offshore wind power. Denmark is serious about becoming an energy superpower and we are seeing the start of the development of energy islands in the Baltic and North Sea – one of many opportunities in the energy transition. 

What is happening with wind power in Denmark and what will happen by 2030 in the energy field? What can we learn from the Danish model? What kind of political leadership does Denmark have that Sweden lacks?

13:45 NYA REGERINGENS KLIMAT- OCH MILJÖPOLITIK
Daniel Westlén om regeringens klimat- och miljöpolitik.

Daniel Westlén, statssekreterare hos Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Miljödepartementet

Sedan den 18 oktober har Sverige en ny regering med en ny politisk inriktning för energi- klimat- och miljöpolitiken.

Hur ska regeringen skapa teknikneutralitet på energimarknaden och lämna kvar kraftslagsdebatten i valrörelsen? Hur kommer regeringen leverera på uttalandena om att det ska byggas mer vindkraft än under förra regeringen? Hur kommer regeringen göra tillståndsprocessen enligt miljöbalken mer effektiv för att möta det kraftigt ökade elbehovet och för att vi ska nå Sveriges klimatmål till 2045?

14:05 IS SWEDEN STILL INVESTMENT FRIENDLY? 
The financial market on wind power development. This session will be given in English.

Dr. Mathias Bimberg, Head of Infrastructure & Managing Director, Prime Capital AG 
Vasilis Michalopoulos, Investment Manager, Energy Infrastructure Partners 
Isaac Vaz, Investment Director, Origination & Execution, InfraRed Capital Partners Limited

There is broad agreement that electrification is one of the keys to enabling Swedish companies to make the transition with increased, or at least maintained, competitiveness. This development is driven by falling costs for wind and solar power. 

What opportunities and obstacles does the financial market see for wind power development in Sweden and the Nordic region? What does the expansion mean for Sweden’s competitiveness? How do the EU’s new market interventions affect the willingness to invest in renewable electricity production?

14:25 GREEN WOLVERINE PROJECT
Grupo Fertiberia on how renewable energy can change the fertilizer industry.
This session will be given in English.

Jorge Requena Lavergne, Chairman’s Senior Advisor, Grupo Fertiberia

Grupo Fertiberia, one of the main producers of crop nutrition solutions, is leading the European fertilizer industry into the energy transition with its Green Wolverine Project. The site, which is aimed to be operational by 2026 in the Norrbotten region of Sweden, will require an investment of more than 1 billion euros. There, it will produce hydrogen and ammonia for industrial use while also being 100 % green and emission-free. It will be the first of its kind in the world; making Sweden both self sufficient and an exporter of low carbon fertilizers and ammonia.

Why choose to invest in Sweden? How can Swedish green electricity, such as wind power, help solve Europe’s food security?

14:40 15:25 PAUS
Förfriskningar serveras med tid för nätverkande.

15:25 KLIMATPOLITISKA RÅDET SIKTAR MOT KLIMATMÅLET
Cecilia Hermansson om klimat- och energiomställningen.

Cecilia Hermansson, ordförande, Klimatpolitiska Rådet

Sju av åtta riksdagspartier står bakom klimatlagen och klimatmålen. Den politiska enigheten och stabiliteten har varit en av Sveriges främsta tillgångar. Under mandatperioden 2022–2026 kommer regeringen att ställas inför frågan hur, inte om, klimatomställningen ska fås att accelerera. Den nya regeringens klimatpolitiska handlingsplan behöver vara en plan för acceleration. Det gäller dels insatser som kan bidra till utsläppsminskningar i närtid, dels insatser som behöver genomföras nu för att skapa förutsättningar för fortsatt minskade utsläpp under perioden 2030–2045.  

Vad anser Klimatpolitiska Rådet att regeringen ska lägga in i sin klimatpolitiska handlingsplan? Vilka är de viktigaste förslagen i Klimatpolitiska Rådets rapport? Hur ska dessa åstadkommas? Vad finns det för kopplingar mellan klimatomställningen, särskilt elektrifieringen, och det nya ekonomiska läget?

15:50 FLER TILLSTÅND SNABBT
Vindkraftsutbyggnad och balansering av målkonflikter.

Matilda Machacek, VP Offshore Development Nordics, RWE Renewables Sweden 
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 
Milan Kolar, Chef Vindenergi, SCA
Energy

Den ökade elanvändningen ställer krav på en snabbare utbyggnad av både elproduktion och elnät men tillståndsprocessen, så som den ser ut idag med sina många utmaningar, riskerar att sakta ner vindkraftsutbyggnaden. RePowerEU ställer dessutom nya krav på kortare tillståndsprocesser. Samtidigt ska hälften av dagens elproduktion ersättas inom ett antal år. Re-powering blir då en del av lösningen. För att möta den ökade efterfrågan behöver elproduktionen byggas ut med ca 10 TWh varje år till år 2045. 

Hur ska ledtiderna kunna kortas? Vad krävs av tillståndsprocessen för att möta kraven i EU-direktivet och behovet av en utbyggnad om 10 TWh/år? Vad kan vi lära från andra länder till exempel när det kommer till tillståndsprocesser för havsbaserad vindkraft? Hur kan vi förhålla oss till kommunal tillstyrkan? Hur klarar vi avvägningen mellan andra intressen så som rennäringen och Försvarsmakten? Hur genomför vi artdirektivet på ett effektivt sätt?

16:10 LOKALSAMHÄLLET MÅSTE MED PÅ RESAN
Lokala företrädare om vindkraftens bidrag till och utmaningar för lokalsamhället.

Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot (C) & särskild utredare i utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
Erik Lövgren, Kommunstyrelsens ordförande (S), Ånge kommun 
Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva

Elanvändningen förväntas leda till att elanvändningen fördubblas från dagens 145 TWh till över 300 TWh år 2045. Kommunerna har en central roll i utbyggnaden av elproduktion – det är en angelägenhet för hela Sverige. Trots detta stoppade kommunerna under 2021 hela 78 procent av vindkraftverken från att gå till miljöprövning. 

Vilka incitament och insikter tycker kommunföreträdarna är viktiga för att lokalsamhället ska välkomna vindkraften? Hur kan kommunerna på bästa sätt få incitament att bidra till elektrifieringen och till att uppnå Sveriges klimatmål?

16:30 VAD ÄR NÄSTA STEG?
Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige, Klimatpolitiska Rådet och Svensk Vindenergi samtalar om energi-trilemmat och om hur knutarna kan lösas upp.

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen Sverige
Cecilia Hermansson, ordförande, Klimatpolitiska Rådet 
Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Det finns ett ökande elbehov och en stark vilja att bygga ny energiproduktion. Marknadsaktörerna står redo och efterfrågar teknikneutrala spelregler – och regeringen säger sig sikta mot teknikneutralitet. Alla verkar eniga om att alla kraftslag behövs men vilket kommer först och hur ska vi agera för att möjliggöra den utbyggnad som behövs?

Kan den förra regeringens elektrifieringsstrategi övertas och utvecklas? Vilka steg behöver tas mot energisäkerhet? Vad anser Energimyndigheten om dialogen med Försvarsmakten? Vad kommer att hända på energimarknaden och hur får vi fart på elnätsutbyggnaden? Vad finns det för koppling mellan välkomnandet av vindkraften, elektrifieringen och klimatfrågan? När kan kraftslagsdebatten förpassas till historien?

16:50 AVSLUTNING 
Niclas Sigholm and Daniel Badman summerar dagen. 

Niclas Sigholm, Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm 
Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

17:00 AW-MINGEL
Nätverkande och underhållning med tilltugg och drinkar.

20:00 VIND 2022 STÄNGER
Tack och på återseende!


The Seminar Programme VIND 2022


Simultaneous interpretation into English will be available.

8:30 MORNING MINGLE 
Networking in the exhibitor area at the Münich Brewery.

9:30 WELCOME TO VIND 2022! 
Niclas Sigholm kicks off the seminar program. 

Niclas Sigholm, Moderator, Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm

9:35 SITUATION REPORT FROM SWEA 
Daniel Badman on the biggest opportunities and challenges of wind power and the energy transition.

Daniel Badman, CEO, Swedish Wind Energy Association

The wind power industry is at the heart of the climate and energy transition and within a few years wind power will become Sweden’s second largest power source. Wind power and grid development, both onshore and offshore, will play an important role in meeting the challenges of the current geopolitical context together with a European energy market under pressure and accelerating climate change effects.

9:45 THE BUSINESS WORLD IS CHANGING 
The Confederation of Swedish Enterprise on the transformation of industry and transport.

Jan-Olof Jacke, CEO, Confederation of Swedish Enterprise

The latest IPCC report from the United Nations reminds us, once again, of the urgency of mitigating climate change, while highlighting the opportunities of adaptation. The business sector has a crucial role to play in contributing the innovations needed to achieve the EU’s 2030 climate targets and Sweden’s 2045 climate targets. New industries and supply chains also provide new opportunities for jobs and growth across Sweden. The industrial and transport sectors are facing a major transition that requires a rapid expansion of wind power. Businesses are fully focused on the climate transition as a key to competitiveness – electrification being the main solution. 

How does the Confederation of Swedish Enterprise view the expansion of electricity production in Sweden? What measures do they believe are necessary for the electrification of industry and transport to become a reality, and for Sweden to take the lead in strengthening competitiveness? What is the role of wind power here and how can we realise its necessary rapid expansion?

10:05 ON A COMMON PATH TO A FOSSIL FREE TOMORROW 
Fossil Free Sweden on the road maps to fossil free competitiveness.

Svante Axelsson, National Coordinator, Fossil Free Sweden

Fossil Free Sweden is a government initiative that works to strengthen the competitiveness of industry by working towards making it fossil free. The energy sector plays an important role in enabling a fossil free societal transition. Through electrification, the demand for fossil free electricity will be met while also balancing other societal goals of competitiveness, security of supply and sustainability. 

What needs to happen for the road maps to be realised? What speed is needed in the deployment of wind power and electricity grids to enable society’s fossil free transition? What lessons can the wind power industry learn from Fossil Free Sweden’s coordination of various sectors? How can the wind energy industry contribute to the transformation of the electricity system? What changes need to be made in the ancillary services markets?

10:20 HOW DO WE SPEED UP THE ROLL-OUT OF THE ELECTRICITY GRID? 
The Directors-General on Sweden’s electricity system and grid development.

Ulrika Hesslow, Director-General, Swedish Energy Markets Inspectorate 
Lotta Medelius-Bredhe, Director-General, Swedish TSO 
Jakob Granit, Director-General, Swedish Agency for Marine and Water Management 

By 2045, Sweden must have zero net emissions of greenhouse gases into the atmosphere, and thereafter achieve negative emissions. At the same time, SEK 668 billion in grid investments are needed to meet the demand for at least twice the size of the electricity system: Volvo and SSAB are examples of industries impatiently waiting for new connections. All these challenges require a holistic approach and a common understanding between authorities. At the same time, the EU regulation on revenue caps for electricity production is under way.

What is needed to ensure that the roll-out of electricity generation and grids goes fast enough? How do we solve the skills shortage within the authorities? What is the position of the authorities on the EU regulation on revenue caps for electricity production?

10:50 THE INDUSTRY PANEL  TRANSITION IN PROGRESS 
Representatives from the electricity-intensive industry on the great transition.

Karin Comstedt Webb, SVP Head of Environmental, Social & Governance, Heidelberg Materials Sweden
Peter Abrahamsson, EVP Sustainable Development, Preem 
Tobias Hansson, CEO, Hitachi Energy

Sweden is growing with new industries, new transport, increased urbanisation, business start-ups and infrastructure. Sweden also has one of the best conditions for renewable energy production in Europe. Parts of the industry have started a massive electrification process. Green industry initiatives contribute both to climate benefits by contributing to reduced emissions, and opportunities to strengthen Swedish competitiveness thanks to lower production costs. The engine of the transition is a competitive electricity price. 

What do electricity-intensive industries think needs to happen in Sweden for their ambitious plans to be realised? What climate and sustainability requirements do their customers place on them? What changes in supply chains can Sweden benefit from? What risks does the industry see if wind power is not expanded?

11:10 THE POLITICAL PANEL 
Politicians on wind power’s place in the future energy mix.

Anna af Sillén, Acting Substitute in the Committee on Industry and Trade, Moderate Party
Louise Eklund, Energy Policy Spokesperson, Liberal Party
Camilla Brodin, Energy Policy Spokesperson, Christian Democrats
Jessica Stegrud, Member of the Committee of Industry and Trade, Sweden Democrats
Mattias Jonsson, Member of the Committee on Industry and Trade, Social Democrats
Birger Lahti, Energy Policy Spokesperson, Left Party
Rickard Nordin, Energy Policy Spokesperson, Center Party
Per Bolund, Spokesperson, Swedish Green Party

Swedish politics has entered a new parliamentary term after a turbulent election period and an energy debate that has pitted different power sources against each other. At the same time, climate change and the current security situation, with high electricity prices as a consequence, have highlighted the importance of a secure electricity supply and rapid expansion of domestic electricity production. Although everyone agrees on the urgency, permits for the expansion of electricity generation are still delayed. 

What can we expect from policymakers in the future and what ambitions are there for the expansion of emission-free electricity generation? What will they now do to shorten the time taken for the permit process? How can we get the whole of society on board the necessary electrification journey?

12:00 – 13:20 LUNCH BREAK 
Lunch and coffee is served with time for networking.

13:20 DENMARK – A RENEWABLE ENERGY SUPERPOWER
Green Power Denmark on the Danish model.
This session will be given in English.

Kristian Jensen, CEO, Green Power Denmark

In Denmark, there is a consensus on the role of wind power between industrial policy and the energy sector, particularly in relation to offshore wind power. Denmark is serious about becoming an energy superpower and we are seeing the start of the development of energy islands in the Baltic and North Sea – one of many opportunities in the energy transition. 

What is happening with wind power in Denmark and what will happen by 2030 in the energy field? What can we learn from the Danish model? What kind of political leadership does Denmark have that Sweden lacks?

13:45 THE NEW GOVERNMENT’S CLIMATE AND ENVIRONMENT POLICY
Daniel Westlén on the governments climate and environmental policy.

Daniel Westlén, State Secretary to the Minister for Climate and the Environment, Ministry of the Environment

Since 18 October, Sweden has had a new government with a new political direction for energy, climate and environmental policy.

How will the Government create technology neutrality in the energy market and leave the power-law debate in the election campaign? How will the Government deliver on the statements that more wind power will be built than under the previous government? How will the Government make the permitting process under the Environmental Code more efficient in order to meet the rapidly increasing demand for electricity and to reach Sweden’s 2045 climate objective?

14:05 IS SWEDEN STILL INVESTMENT FRIENDLY?
The financial market on wind power development.
This session will be given in English.

Dr. Mathias Bimberg, Head of Infrastructure & Managing Director, Prime Capital AG 
Vasilis Michalopoulos, Investment Manager, Energy Infrastructure Partners 
Isaac Vaz, Investment Director, Origination & Execution, InfraRed Capital Partners Limited

There is broad agreement that electrification is one of the keys to enabling Swedish companies to make the transition with increased, or at least maintained, competitiveness. This development is driven by falling costs for wind and solar power.

What opportunities and obstacles does the financial market see for wind power development in Sweden and the Nordic region? What does the expansion mean for Sweden’s competitiveness? How do the EU’s new market interventions affect the willingness to invest in renewable electricity production?

14:25 GREEN WOLVERINE PROJECT
Grupo Fertiberia on how renewable energy can change the fertilizer industry.
This session will be given in English.

Jorge Requena Lavergne, Chairman’s Senior Advisor, Grupo Fertiberia

Grupo Fertiberia, one of the main producers of crop nutrition solutions, is leading the European fertilizer industry into the energy transition with its Green Wolverine Project. The site, which is aimed to be operational by 2026 in the Norrbotten region of Sweden, will require an investment of more than 1 billion euros. There, it will produce hydrogen and ammonia for industrial use while also being 100 % green and emission-free. It will be the first of its kind in the world; making Sweden both self sufficient and an exporter of low carbon fertilizers and ammonia.

Why choose to invest in Sweden? How can Swedish green electricity, such as wind power, help solve Europe’s food security? 

14:40 15:25 BREAK
Refreshments are served with time for networking. 

15:25 THE SWEDISH CLIMATE POLICY COUNCIL AIMS FOR THE CLIMATE TARGET
Cecilia Hermansson on the climate and energy transition.

Cecilia Hermansson, President, Swedish Climate Policy Council

Seven out of eight parliamentary parties support the Climate Act and the climate targets. Political unity and stability has been one of Sweden’s greatest assets. During the 2022–2026 mandate period, the government will be faced with the question of how, not if, the climate transition will be made to accelerate. The new government’s climate policy action plan needs to be a plan for acceleration. This applies both to measures that can contribute to emission reductions in the near future and to measures that need to be implemented now in order to create the conditions for continued emission reductions in the period 2030–2045.

What does the Climate Policy Council think the government should include in its climate policy action plan? What are the main proposals in the Climate Policy Council’s report? How will these be achieved? What are the links between the climate transition, in particular electrification, and the new economic situation? 

15:50 MORE PERMITS QUICKLY
Wind power development and balancing conflicting objectives.

Matilda Machacek, VP Offshore Development Nordics, RWE Renewables Sweden 
Karin Lexén, Secretary General, Swedish Society for Nature Conservation 
Milan Kolar, Manager Windpower, SCA
Energy

Increased electricity use requires faster expansion of both electricity production and the grid, but the permitting process, as it stands today with its many challenges, risks slowing down wind power expansion. RePowerEU also sets new requirements for shorter permit processes. At the same time, half of today’s electricity production will be replaced within a number of years. Re-powering will then be part of the solution. To meet the increased demand, electricity production needs to be expanded by about 10 TWh every year until 2045. 

How can lead times be shortened? What is required of the permitting process to meet the requirements of the EU Directive and the need for a 10 TWh/year expansion? What can we learn from other countries, for example in terms of permitting processes for offshore wind? How can we relate to municipal consent? How do we balance other interests such as reindeer husbandry and the armed forces? How do we implement the Species Protection Regulation effectively?

16:10 THE LOCAL COMMUNITY MUST BE ON BOARD 
Local representatives on the contribution, and challenges, of wind power to the local community.

Ulrika Liljeberg, Member of Parliament (C) & Special Investigator in the Investigation for Strengthened Incentives for the Expansion of Wind Power 
Erik Lövgren, Chairperson of the Municipal Board (S), Ånge Municipality 
Terese Bengard, Operations Manager, Rural Sweden

Electricity use is expected to double from the current 145 TWh to over 300 TWh by 2045. Municipalities have a key role in the expansion of electricity generation – it is a matter for the whole of Sweden. Despite this, in 2021, municipalities stopped as many as 78 % of wind turbines from going through environmental assessment. 

What incentives and insights do municipal representatives think are important for the local community to welcome wind power? How can municipalities best be incentivised to contribute to electrification and to achieving Sweden’s climate goals?

16:30 WHAT HAPPENS NEXT?
The Swedish Energy Agency, Swedenergy, The Swedish Climate Policy Council and the Swedish Wind Energy Association talk about the energy trilemma and how to untie the knots.

Robert Andrén, Director-General, Swedish Energy Agency 
Åsa Pettersson, CEO, Swedenery
Cecilia Hermansson, President, Swedish Climate Policy Council 
Daniel Badman, CEO, Swedish Wind Energy Association

There is a growing need for electricity and a strong desire to build new power production. Market players are ready and asking for a technology-neutral playing field – and the government says it is aiming for technology neutrality. Everyone seems to agree that all types of power production are needed, but which one comes first and how should we act to enable the necessary expansion?

Can the previous government’s electrification strategy be taken over and developed? What steps need to be taken towards energy security? What does the Swedish Energy Agency think about the dialogue with the Swedish Armed Forces? What will happen in the energy market and how can we speed up the expansion of the electricity grid? What is the link between the welcoming of wind power, the electrification process and the climate issue? When can the current Swedish debate on different types of electricity production be consigned to history?

16:50 CONCLUSION
Niclas Sigholm and Daniel Badman sum up the day. 

Niclas Sigholm, Moderator, Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm 
Daniel Badman, CEO, Swedish Wind Energy Association

17:00 AW MINGLE
Networking and entertainment with food and drinks.

20:00 VIND 2022 CLOSES
Thank you and goodbye!