Vindkraft är ekonomiskt konkurrenskraftigt

En äldre produktionsanläggning som är avskriven sedan länge kan självklart producera el till en lägre kostnad än en helt ny anläggning. Därför måste vindkraften jämföras med annan ny elproduktion, och då är den mycket konkurrenskraftig.

Energimyndighetens produktionskostnadsrapport 2016 visar att 50 TWh landbaserad vindkraft skulle kunna realiseras med en kostnadsnivå mellan 0,40 och 0,50 kr per kWh.

Som jämförelse kan sägas att pågående kärnkraftsprojekt inom EU förväntas ha en produktionskostnad över 0,70 kr per kWh.

Enligt Elforsks rapport ”El från nya och framtida anläggningar” från 2014 bedömdes ny kolkraft och ny storskalig vattenkraft ha lägst produktionskostnad i Sverige tätt följt av landbaserad vindkraft. Utifrån den snabba utvecklingen för vindkraft de senaste åren är ny vindkraft idag antagligen det billigaste kraftslaget att bygga i Sverige.

Med dagens låga elpris (2016 var snittpriset under 30 öre per kWh) kan ingen ny elproduktion byggas utan stöd. Prisfallet på el kan till största delen tillskrivas prisutvecklingen för fossila bränslen och det mycket låga priset på utsläppsrätter. Om den fossilbaserade elproduktionen betalade sina samhällsekonomiska kostnader så skulle det medverka till ett mer rättvisande elpris.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. I Sverige ligger produktionskostnaden för ny storskalig förnybar elproduktion i intervallet 35 – 70 öre per kWh. De finska och brittiska kärnkraftsreaktorerna som är under byggnation förväntas ha en produktionskostnad på över en krona per kWh. Ny kärnkraft skulle med nuvarande elpris behöva subventioneras med 70 öre per kWh medan förnybart klarar sig med 15 – 40 öre per kWh.

Från och med 2010 utgår inga statliga subventioner till vindkraften. Det teknikneutrala elcertifikatsystemet är ett gemensamt stödsystem för alla förnybara kraftslag. Berättigade till elcertifikat är bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi och torv.

Internationella Energirådet, IEA, har räknat ut att bidragen till olja, kol och gas minskade något under 2015. Men summan av subventionerna uppgår fortfarande till hisnande 325 miljarder dollar. Det är mer än dubbelt så mycket som ges till förnybar energi.