Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna

FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till den pågående klimatförändringen. Panelen har varnat om att ”såvida inte utsläppen av växthusgaser kraftigt reduceras är det sannolikt att klimatförändringen kommer att få svåra och allvarliga konsekvenser”. Enligt IPCC måste utsläppen av växthusgaser åtminstone halveras innan 2050 och en väsentlig minskning måste ske inom den närmaste 10-15 åren.[1] Detta budskap betyder att elproducenter över hela världen kommer att behöva tänka om. Från att producera el med fossila bränslen till att producera el från förnybara källor. En viktig energikälla i arbetet med att minska koldioxidutsläppen är utbyggnaden av vindkraft.

För att bromsa klimatförändringarna kommer det att krävas åtgärder i alla delar av samhället, och ökad produktion av förnybar el kommer att spela en central roll i omställningen. Bensin- och dieselbilar kommer att behöva bytas ut mot renare elfordon. Uppvärmning kommer i allt större utsträckning ske med effektiva värmepumpar. I båda fallen är det vindkraften som kan stå för försörjningen av den rena och utsläppsfria elen.

Energimyndighetens prognoser visar att Sverige kommer att kunna producera mer el år 2020 än vad vi behöver. Med en fortsatt stark expansion av vindkraften kommer Sverige att kunna exportera grön el till övriga Europa.

Alliansregeringen konstaterar i sitt valmanifest att ”ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen[2]. Enligt Energimyndigheten ger produktion av 1 TWh el i kolkondenskraftverk upphov till utsläpp av 1 miljon ton koldioxid.[3]

Energimyndigheten bedömer att det kommer att produceras 12,5 TWh vindkraft år 2020 inom ramen för den beslutade ambitionsnivån i elcertifikatsystemet. Med en jämn utbyggnadstakt till 2020, skulle därmed omkring 273 TWh ny el från vindkraft produceras inom ramen för elcertifikatsystemet. Om denna förnybara elproduktion ersätter kolkraft på marginalen skulle det innebära att koldioxidutsläppen minskar med cirka 272 miljoner ton, eller i genomsnitt 10,5 miljoner ton per år.[4] Det motsvarar 17,5 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser 2009 (60 miljoner ton).

Svensk vindel kan därmed bidra till minskade utsläpp i Europa samtidigt som den genererar exportinkomster till Sverige. Vindkraftsel kan bli Sveriges nästa stora gröna exportvara.


[1] IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf

[2] Alliansens valmanifest, augusti 2010, http://www.alliansen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/08/VALMANIFEST.pdf

[3] Energimyndigheten, Koldioxidvärdering av energianvändning, http://energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Milj%C3%B6v%C3%A4rdering/Underlagsrapport%20CO2%20vardering%20av%20energianvandning.pdf

[4] 1 TWh förnybar elproduktion ger enligt Energimyndigheten upphov till 0,005 miljoner ton CO2, medan kolkondens ger upphov till 1,0 miljoner ton CO2 och gaskombi ger upphov till 0,4 miljoner ton CO2, se rapporten Koldioxidvärdering av energianvändning, sid 24, http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Milj%C3%B6v%C3%A4rdering/Underlagsrapport%20CO2%20vardering%20av%20energianvandning.pdf)