Vindkraft ger jobb

Vindkraftens omfattande utbyggnad ger näring till en snabbt expanderande industri. Förutsättningarna för en expansion både i Sverige och i Europa är mycket goda.

 Det finns ingen nyligen utförd studie om sysselsättning kopplat till vindkraftsindustrin. 2010 arbetade i Sverige 2010 drygt 4 000 personer professionellt med vindkraft enligt en rapport från WSP. Bland de största arbetsgivarna fanns bolag som ABB och SKF samt företag som arbetar med bland annat tillverkning av lager, växellådor, generatorer, transformatorer, torn och gjutgods. Expansionen de senaste åren innebär att sysselsättningen ökat ytterligare och kan antas fortsätta öka, beroende på utbyggnadstakt.

Även om Sverige idag saknar renodlade vindkraftstillverkare har utbyggnaden av vindkraft redan skapat inhemska arbetstillfällen såväl genom arbetet med projektering och genomförande av projekt som genom det stora antalet underleverantörer. Bland underleverantörerna finns såväl stora marknadsledande företag som ABB och SKF men även många små, nischade företag.

Det är också värt att notera att både vindkraftsprojektörer och vindkraftsleverantörer strävar efter att använda sig av lokala underleverantörer vid nyetableringar. Det innebär att ett vindkraftsbygge på en mindre ort kan ge ett uppsving för den lokala ekonomin. Dels skapas arbetstillfällen i samband med byggnation, drift, underhåll och administration, dels uppstår indirekta effekter som gynnar det lokala näringslivet eftersom konsumtionen av varor och tjänster på etableringsorten ökar.

Enligt Nätverket för vindbruks sysselsättningsstudier för projekten Skogberget och Mörttjärnberget kom 42 procent av arbetskraften från regionen. Motsvarande 125 årsanställningar utfördes av företag från Norr- och Västerbotten. Besöks- och servicenäringen kunde räkna in 48 000 gästnätter i närområdet från inpendlande arbetskraft.