Vindkraft har i likhet med våg-, sol- och vattenkraft stora fördelar gentemot andra elproduktionstekniker då den är oberoende av bränsle. Det innebär att vi slipper vara beroende av import för att kunna trygga vår energiförsörjning. Eftersom vinden är fri att nyttja uppstår inte heller några prisvariationer. Redan vid investeringstillfället står det klart hur mycket den genererade elen kommer att kosta.

En annan fördel är att tillgången till el är tryggad oavsett vad som sker i vår omvärld.  Detta till skillnad från de fossila bränslena som kan variera kraftigt i pris. De fossila bränslena är ändliga och kommer med stor sannolikhet att bli allt dyrare i framtiden.

Energimyndigheten presenterade redan i september 2011 en rapport som visar att svenska elkunder gynnas av att öka utbyggnaden av förnybar el i Sverige. När mer förnybar el produceras och tillförs elmarknaden i Sverige sjunker elpriset. Konsumenternas kostnader för elcertifikatsystemet skulle samtidigt öka, men Energimyndighetens beräkningar visar att nettoeffekten är positiv för elkunderna. För den elintensiva industrin som inte omfattas av elcertifikatsystemet blir effekten ännu mer positiv.

Konsultföretaget Sweco gör liknande bedömning av den förnybara elens prispressande effekt. Enligt Sweco är en tumregel att elpriset sjunker med ca 3 öre/kWh vid ett tillskott på 10 TWh förnybar el.