Forskning om värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

Att inkludera de som berörs av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden. Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen.

Nedanstående material är producerat av Uppsala universitet, Campus Gotland och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med länsstyrelsen i Gotlands län. Projektet är finansierat av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. representanter för vindkraftbranschen, OX2, Vattenfall, Renew-way och Svensk Vindenergi, har bidragit som referensgrupp i framtagandet.

Läs guiden, den sammanfattande punktlistan och se introduktionsfilmen

 

Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) – med fokus på vindkraft

Centrumet har bildats för att kunna möta den snabbt växande globala vindkraftsindustrin och för att höja den svenska vindkraftskompetensen. Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att optimera kostnaderna för tillverkning och underhåll av vindkraftverk. Målet med verksamheten är att bygga upp komponent- och systemkunskap för att möjliggöra utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vill vara ett stöd för svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik inom området vindkraft.

Läs mer

 

Vindforsk

Vindforsk III är ett forskningsprogram med finansiellt stöd från Energimyndigheten och företag verksamma inom vindkraftområdet. Programmets syfte är att öka kunskapen om vindkraftrelaterade frågor och att stärka basen för svenskt vindkraftskunnande. Detta kunnande ska leda till att vindkraft implementeras och drivs effektivt i det svenska kraftsystemet samt skapa förutsättningar för svensk industri inom området.

Läs mer

 

Vindval

Vindval är ett forskningsprogram som tar reda på hur vindkraft påverkar människor, natur och miljö. Resultaten kan användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och i planerings- och tillståndsprocesser.

Läs mer

 

Centrum för vindbruk (CVI)

CVI finns vid Uppsala universitet Campus Gotland. På deras hemsida finns resultat från ovanstående forskningsprogram med flera sammanställda och sorterade efter kategori i en kunskapsdatabas.