Forskning om vindkraft

Svensk Vindenergi presenterar nedan ett urval av den forskning som görs och har gjorts kring vindkraft.

Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) – med fokus på vindkraft

Centrumet har bildats för att kunna möta den snabbt växande globala vindkraftsindustrin och för att höja den svenska vindkraftskompetensen. Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att optimera kostnaderna för tillverkning och underhåll av vindkraftverk. Målet med verksamheten är att bygga upp komponent- och systemkunskap för att möjliggöra utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vill vara ett stöd för svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik inom området vindkraft.

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, webbplats

 

Vindval

Vindval är ett forskningsprogram som tar reda på hur vindkraft påverkar människor, natur och miljö. Resultaten kan användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och i planerings- och tillståndsprocesser.

Ytterligare information hos Naturvårdsverket

 

Centrum för vindbruk (CVI)

CVI finns vid Uppsala universitet Campus Gotland. På deras hemsida finns resultat från ovanstående forskningsprogram med flera sammanställda och sorterade efter kategori i en kunskapsdatabas.

Kunskapsdatabas, CVI

 

Forskning kring återvinning av turbinblad

I dag återvinns 85 till 90 procent av en vindturbin. Men återvinning av uttjänta vindturbinblad från vindkraftverk, som är en ny ström av kompositavfall, är en växande utmaning. Projektet Rekovind som drivs av RISE har undersökt möjligheten att utveckla en kemisk återvinningsprocess och hur Sverige kan hantera framtida avfallsströmmar från vindturbinblad.

Huvudmålet för Rekovind har varit att utveckla en kemisk process som kan användas på samtliga material i ett vindturbinblad, det vill säga härdplastglasfiberkomposit, termoplaster och balsaträ. Processen som används heter solvolys.

Rekovind – Kemisk återvinning av glasfiberkomposit från vindturbinblad

 

Forskning om värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

Att inkludera de som berörs av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden. Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen.

Nedanstående material är producerat av Uppsala universitet, Campus Gotland och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med länsstyrelsen i Gotlands län. Projektet finansierades av Energimyndigheten genom Nätverket för Vindbruk. Representanter för vindkraftbranschen, OX2, Vattenfall, Renew-way och Svensk Vindenergi, bidrog som referensgrupp i framtagandet.

Guide för deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

Introduktionsfilm till guiden