Länkar med information om vindkraft

Danish Wind Industry Association
Branschföreningen för dansk vindkraftsindustri. Här hittar du i princip allt du behöver veta om vindkraft, på danska såväl som på engelska.

Danmarks Vindmolleforening
Här finns bland annat faktablad om vindkraft och annan information om vindkraft.

Energiforsk
Energiforsk (tidigare Elforsk) ägs av Energiföretagen Sverige, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Det övergripande syftet är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen.

Energiföretagen Sverige – om vindkraft
Energiföretagen, tidigare Svensk Energi, är en bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag, elproduktion, elnät och elhandel.

Energimyndigheten – om vindkraft
Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och spelar en viktig roll i omställningen av energisystemet.
På de här sidorna kan du läsa mer om Energimyndighetens uppdrag, forskningsläget, framtida utveckling med mera.

Finska vindkraftföreningen
Vindkraftföreningen är en ideell, opolitisk förening, som arbetar för att främja användningen av vindkraft i Finland. Tyngdpunkten av föreningens verksamhet är förlagd till landets kusttrakter i Nyland, Åboland och Österbotten samt till Åland.

Global Wind Energy Council (GWEC)
GWEC was established in early 2005 to provide a credible and representative forum for the entire wind energy sector at an international level.

IEA Task 19 – Wind Energy in Cold Climate
Task 19 har sedan 2001 uppdraget från IEA att koordinera, främja och sprida information kring forskning och utveckling angående olika aspekter av vindkraft i kallt klimat. På deras webbsida finns aktuella publikationer samt användbara länkar.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs mer än 170 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.

Länstyrelserna
Här finns mer information om respektive länsstyrelse.

MSB
Här finns mer informationsmaterial om räddningsinsatser vid vindkraftverk på land och till havs.

NORWEA
Norska Vindkraftsföreningen.

Naturvårdsverket
Här finns bl a riktvärden för buller, utsjöplanering, samordning med 3G och forskningsprogrammet Vindval.

Nätverket för vindbruk
Det nationella nätverket för vindbruk arbetar med att sprida kunskap och information om vindkraft i syfte att underlätta utbyggnaden av den. På deras portal finns mycket information vindkraft.

Swedish Cleantech
I Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide hittar du privata och offentliga aktörers tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag. 

Svenska Kraftnät
En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på stamnätet från de stora kraftverken till de regionala elnäten. De ansvarar också för att utfärda elcertifikat.

Svensk Vindkraftförening
Svensk Vindkraftförening är en ideell organisation öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen verkar i hela landet med syfte att främja vindkraftens utveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting.

SWID – Swedish Wind Industry Database, samlar vindkraftbranschens företagare, stora som små. Företag, organisationer och andra ska kunna använda sig av en och samma webbplats för att hitta just det företag och samarbetspartners som man letar efter. Kanske är det en projektör, ett entreprenadföretag eller en turbintillverkare.

Vindbrukskollen.se
På denna webbplats hittar du information om Vindbrukskollens webbtjänst. Webbtjänsten finns på www.vindlov.se, där du också finner information om tillståndsprocesser för vindkraftverk.

Vindforsk
Vindforsk är ett treårigt program i två delar, en grundläggande forskningsdel och en tillämpad del som kräver medfinansiering från näringslivet. Den tillämpade delen av programmet administreras av Energiforsk.

Vindlov – tillståndsfrågor för vindkraft
Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med fler än 15 offentliga myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för projektet är Energimyndigheten.

Vindval
Kunskapsprogrammet Vindval ska ta fram mer fakta om hur vindkraften påverkar den marina miljön, växter och djur, landskap och människor, men också om människors upplevelser av vindkraft. Vindval administreras av Naturvårdsverket på uppdrag av Energimyndigheten.

Vindkraftskurs
En nätkurs som gör det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft.

WindEurope
WindEurope, former EWEA, is the voice of the wind industry – actively promoting the utilisation of wind power in Europe and worldwide. Här finns publikationer såsom statistik, strategier och marknadsöversikter.

WindMade
Under årens lopp har generationer gjort val om vad de köper och använder. Och därigenom har gjort sin prägel på världen. Idag har vi den chansen igen. Idag har vi en möjlighet att förändra hur världen förbrukar energi, en produkt i taget. presenterar WindMade ™, ett initiativ som leder till den första globala konsumentprodukter etikett som identifierar produkter och företag gjorda med vindkraft.

World Wind Energy Association (WWEA)
WWEA is an international non-profit association embracing the wind sector worldwide, with members in 80 countries. WWEA works for the promotion and worldwide deployment of wind energy technology.