2014-01-28

Vindnytt

Vindnytt 1 – 2011

Vindnytt 1 – 2011

De viktigaste nyheterna om vindkraft under december 2010.
Vindkraften håller elpriset nere
Under november månad producerade vindkraften 466 000 MWh, vilket är drygt 80 procent av produktionen i kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn under samma tid.
Källa: Svensk Vindenergi 2010-12-21

Sämre vindlägen ökar elkonsumenternas kostnader för vindkraften
Om vindhastigheten i områden för nya vindkraftverk minskar med 0,5 meter per sekund ökar konsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen med 1,5 miljarder kronor om året. Det visar en ny studie som är beställd av Svensk Vindenergi.
Källa: Svensk Vindenergi 2010-12-20
Kommunala vetot fördyrar vindkraften
Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för vindkraft. Nu ser vi resultatet – en helt oförutsägbar tillståndsprocess som redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande produktionen. Svensk Vindenergi har genom en enkät till sina medlemsföretag undersökt hur vetot påverkar vindkraftsutbyggnaden.
Källa: Svensk Vindenergi 2010-12-08
Energimyndigheten föreslår översyn av regelverket för vindkraftstillstånd
Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för vindkraft. Nu ser vi resultatet – en helt oförutsägbar tillståndsprocess som redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande produktionen. Svensk Vindenergi har genom en enkät till sina medlemsföretag undersökt hur vetot påverkar vindkraftsutbyggnaden.
Källa: Svensk Vindenergi 2010-12-08
Sverige och Norge satsar på förnybar el
Regeringarna i Sverige och Norge är överens om att bygga ut den förnybara energin och från och med januari 2012 kommer en gemensam elcertifikatmarknad att etableras.
Källa: Regeringskansliet 2010-12-10
Gemensam elcertifikatmarknad med Norge kan få stora konsekvenser i Sverige
Redan i dagens system är det svårt att attrahera investerare till svenska vindkraftsprojekt eftersom de sammanlagda intäkterna från certifikat och elektricitet, även på några års sikt, ofta inte är tillräckliga för att motivera investeringar i vindkraft. Svensk Vindenergi föreslår att ett antal åtgärder genomförs, bland annat bör kvotkurvan utformas så att den reducerar det stora överskott av certifikat som belastar det nuvarande systemet.
Källa: Remissvar från Svensk Vindenergi 2010-12-15
Näringsministern i debattartikel om vindkraft och försvar
Maud Olofsson vill att Sverige ska vara ett land där vindkraftproducenter känner säkerhet och där handläggningstiderna är korta. Sverige behöver en snabb och säker utbyggnad av vindkraften för att skapa det tredje benet i elproduktionen. Det är bra för miljön, klimatet och Sveriges elkonsumenter.
Källa: Gotlands Tidningar med flera 2010-12-27
Interpellationsdebatt om vindkraftverkens framtid (anförande 10-35)
En rad riksdagsledamöter lämnade in interpellationer till näringsminister Maud Olofsson om vindkraftens framtid, bland annat om ministern avser att agera för en förändring av Försvarsmaktens beslut om så kallade riskavstånd för militära flygplatser så att det möjliggör nyetableringar av vindkraftverk i enlighet med den av riksdagen fastställda planeringsramen.
Källa: Sveriges Riksdag 2010-12-07
Näringsministern uppdrar om internationell jämförelse mellan militär flygverksamhet och vindkraft
Regeringen uppdrar åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att i samråd med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen göra en internationell jämförelse av olika försvarsmakters, särskilt flygvapnets, verksamhet och vindkraftutbyggnad vid militära flygplatser.
Källa: Regeringskansliet 2010-12-16
VIND – ta tillvara kraften!
Stockholmsmässan 14-15 september 2011
Årets tema handlar om att tillvarata kraften. Vår bransch tar tillvara kraften i en förnybar naturtillgång – vinden, den kraft som finns överallt runt omkring oss. På VIND träffas vi för att fokusera på lösningarna. VIND rymmer både en konferensdel och en mötesplats i form av en utställning. Vi som möts på VIND finns på företag i vindkraftsbranschen, på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, eller är politiker som kommer i kontakt med vindkraftfrågor.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.