Svensk Vindenergi / EU snabbar på tillståndsprocesserna för förnybart

EU snabbar på tillståndsprocesserna för förnybart

Den 19 december enades EU:s energiministrar om att skynda på tillståndsprocesserna för förnybar energi. Beslutet fattades vid energiministermötet tillsammans med överenskommelsen om ett EU-pristak för gas. Det är första gången som EU beslutar att utbyggnaden av förnybar energi är en fråga av överordnat allmänintresse.

EU vill att vindkraft ska generera 43 procent av elanvändningen år 2030 – 15 procentenheter mer än idag – för att stärka energisäkerheten och upprätthålla överkomliga energipriser för hushåll och företag. Detta innebär en nästan tredubblad europeisk vindkraftkapacitet till år 2030. Men tillståndsprocesserna är fortfarande den största flaskhalsen för utbyggnaden av förnybar energi och fortsätter att hålla tillbaka utbyggnaden av vindkraftsparker.

Bara i Sverige väntar över 200 terawattimmar (TWh) vindkraftsproduktion på tillstånd, eller är på väg in i tillståndsprövning. Inom EU har dubbelt så mycket fastnat i tillståndsprocesser. Att få dessa volymer att bli verklighet är avgörande för att Europa ska ersätta rysk gas och förbättra energisäkerheten inför denna och nästa vinter. Vi ser framemot hur den svenska regeringen nu snabbt förverkligar EU ambitionerna i Sverige.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

EU:s energiministrar är överens om att förenklade och uppsnabbade tillståndsprocesser har högsta prioritet. Genom detta beslut har EU-ländernas regeringar ställt sig bakom principen att förnybar energi är av överordnat allmänintresse. Detta innebär att EU:s 27 medlemsländer kan skynda på elproduktionen från förnybara energikällor samtidigt som man säkerställer en bra balans med andra samhällsintressen, så som skyddet av biologisk mångfald. Enligt de nya EU-reglerna måste medlemsstaterna skynda på tillstånden för alla nya vindkraftsprojekt. De måste nu ge tillstånd för repowering, dvs. att uppgradera elproduktionen på befintlig mark, inom 6 månader, inklusive nätkoncession. Det är även möjligt för medlemsstaterna att tillämpa nödreglerna på nya vindkraftsprojekt.

Nödåtgärderna är bara ett steg i en bredare reform av EU:s regler för tillstånd för förnybar energi. Parallellt reviderar EU 2018 års Förnybarhetsdirektiv med EU-kommissionens REPowerEU-strategi. Det handlar till exempel om att införa principen om överordnat allmänintresse även i EU-direktivet och att klargöra vilka tillstånd som faller inom EU:s obligatoriska tidsfrister för tillstånd för förnybara energikällor. EU:s medlemsstater och Europaparlamentet kommer att inleda förhandlingar om en slutlig text till det reviderade direktivet om förnybar energi i januari 2023.

Fördjupning

Pressmeddelande om beslutet från Europeisk unionens råd (19 december 2022)

Kontaktpersoner

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi
070-972 54 37

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35