I Naturvårdsverkets vägledning för buller konstateras att risken för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg, att det saknas evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk och att vindkraftsbuller idag är ett relativt litet problem i Sverige i jämförelse med hur många som berörs av bullerkällor som exempelvis vägtrafik.

Det är värt att påminna om att riktvärdet för vindkraftsbuller är satt på en nivå som ger upphov till en lägre risk för negativa hälsoeffekter än de riktvärden som finns för trafikbuller.